ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 08.04.2014

Особлива інформація на 04.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Семашкевич Галина Якимівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 79024, м.Львів, Б.Хмельницького ,116
4. Код за ЄДРПОУ 00222284
5. Міжміський код та телефон, факс (032)2320633, (032)2522031
6. Електронна поштова адреса almaz_lv@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

65, Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

08.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://almazinstrument.at.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.04.2014

(дата)