ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, +380986125371
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 15.03.2016

Особлива інформація на 15.03.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н15.03.2016фізична особа : Романченко Владислав Георгійович243580581424.14970
Зміст інформації:
Згідно отримного 15.03.16 року від ПАТ "Національний депозитарій України" "Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства" стало відомо , що зі складу акціонерного товариства вибув власник пакету акцій Романченко Владислав Георгійович, ІН 2435805814 ,місце прописки: 03037,м. Київ ,вул.Вузівська , буд.5,кв.18. Відсоток у статутному капіталі - 24,1497%, загальна кількість цінних паперів становить 4 830 430 шт.простих іменних акцій. Відбулося зменшення простих іменних акцій до 0 штук,що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі Товариства. У переліку акціонерів нова особа, якій належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відсутня.