ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Особлива інформація на 20.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

120.04.201765000.0007692.000845.034
Зміст інформації:
20.04.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів : a)заключення Товариством контрактів (договорів), а саме: -на виконання підрядних робіт,послуг; -купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; -купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна або цілісного комплексу нерухомості; -купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; -договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам аренди); -кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; -договорів комісії, доручення,фінансової допомоги, позики; -угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. в) операції з лізингу, оренди; с) переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії; d)відчуження/придбання Товариством рухомого і нерухомого майна, цілісного майнового комплексу та майнових прав та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання . Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 65000тис.грн. ; Гранична сукупність вартості правочинів: 65000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7692 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 845,0338%; Загальна кількість голосуючих акцій: 20002000 штук ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 19530179 штук ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 19530179 штук ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 iner.