ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 17.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Алекс-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30583923
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79000,м.Львів,вул.Коперніка буд.33, кв.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2176, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 279/4, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» за 2013 рік. складений відповідно та з врахуванням вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». м. Львів 24 березня 2014 року Власникам цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Керівництву Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку Іншим користувачам фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Відповідно до договору про проведення аудиту № 6-ОА від 12.02.2014 року незалежними аудиторами львівської фірми ТзОВ «Алекс - Аудит» (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2176 від 26 січня 2001 року) проведена вибіркова аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності поданої в додатках: Балансу (Звіту про фінансовий стан) Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту», (надалі Емітент), станом на 31.12.2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік; Звіту про рух грошових коштів (за «не»прямим методом) за 2013 рік; Звіту про власний капітал за 2013 рік, Приміток (з додатками) до річної фінансової звітності за 2013 рік. Фінансова звітність Емітента за 2013 фінансовий рік є першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ є 1 січня 2013 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції стандартів та інтерпретацій, діючих для 2013 фінансово року. Ця редакція була застосована при підготовці вхідного балансу по МСФО на 1 січня 2013 року. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Емітента є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Емітента. Основні відомості про Емітента Таблиця №1 Повна назва Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту » Код ЄДРПОУ 00222284 Організаційно-правова форма 234, акціонерне товариство відкритого типу створене на основі державних підприємств Адреса 79024, м.Львів, Львівської обл., вул. Богдана Хмельницького,116 Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, дата його видачі, орган, що видав Виконавчим комітетом львівської міської ради від 06.01.1995р Виписка ААВ №477889 від 26.03.2012р. Телефон (8 03245) 5-21-04 Поточні рахунки В АТ «Райфайзен Банк Аваль» м.Київ (МФО 380805) № 26003413197 Основні види діяльності 23.91 виробництво алмазних виробів Чисельність працівників 76 працівників Філії Відсутні Емітенту 23.04.2012 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 332/1/11 від 20.06.2011 року. Емісія акцій у 2013 році не проводилась. Вид акцій-прості іменні, номінальною вартістю-0.05 грн., кількість-20002000, сумарна номінальна вартість випуску – 1000000 грн., що відповідає розміру статутного фонду. Форма випуску акцій – документарна. Сертифікати акцій на руки акціонерам не видавались. Станом на 31.12.2013 року особами, що володіють більш ніж 5% акцій Емітента є: Три фізичні особи, громадяни України – Романченко В.Г., Цесарський А.М., Волошан О., та ТОВ «Торгово-промислова компанія «Схід». Відомості про реєстратора Реєстр власників цінних паперів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» веде ТОВ «ФІНАСТА» (Код ЄДРПОУ 34762675, АВ № 000000 від 19.09.06.). Опис аудиторської перевірки Нами проведена аудиторська перевірка (надалі - Аудит) у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 року) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, зокрема до МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року, Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» № 2299 – III від 15.03.2001 року (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 року (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо¬ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2013 року за результатами операцій за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Для вибіркової аудиторської перевірки були представлені: Повний комплект фінансової звітності Емітента за 2013 рік, зокрема баланс станом на 31.12.2013 року, звіт про фінансові результати за 2013 рік, звіт про рух грошових коштів за 2013 рік; звіт про власний капітал за 2013 рік, примітки (з додатками) до річної фінансової звітності за 2013 рік; Установчі документи Емітента; Протоколи зборів акціонерів; Наказ про облікову політику; Облікові дані; Оборотні та сальдові баланси; ? Відомості аналітичного обліку; ? Первинні документи господарських операцій. Перевіркою охоплені наступні питання: ? облік формування статутного фонду; ? облік основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей; ? облік формування доходів та витрат ; ? облік коштів і розрахунків; ? облік фінансових результатів; ? відповідність бухгалтерського обліку та звітності вимогам законодавства. Аудитор застосовував такі методичні прийоми : ? розрахунково - економічні дослідження документів за формою та змістом ; ? зустрічну перевірку документів; ? взаємний контроль операцій; ? розрахунково-аналітичну і логічну перевірку документів; ? групування даних, добутих у процесі дослідження - хронологічне, систематизоване і хронологічно-систематизоване. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере¬вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Аудитором були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур аудитор звернув увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. Аудиторська перевірка передбачала виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту». Аудиторська перевірка включала також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні. Документи перевірялися по суті, з формальної сторони та здійснювалась їх арифметична перевірка. Слід зазначити, що інвентаризація у Емітента була проведена відповідно до Наказу № 35 від 16.09.2014 року. Інвентаризація ТМЦ , коштів та розрахунків станом на 01.10.2013 року. Відповідно до наданих на розгляд аудиторам результатів інвентаризації надлишків , нестач та розбіжностей не виявлено. Аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» оскільки ця дата передувала призначенню аудитора Емітента. Через характер облікових запасів Емітента аудитор не має змоги підтвердити якісний склад та кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримав можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31.12.2013 року, в межах рівня суттєвості, визначеного у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту , листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003 року № 04230-04108 та договором про проведення аудиту №6-ОА від 12.02.2014 року. Суттєвість помилки (невідповідність даних обліку даним звітності) та суттєвість відхилень, які беруться до врахування при складанні думки про достовірність звітності, становлять 0,1% від валюти балансу станом на 31.12.2013 року. Під рівнем суттєвості розуміється те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою мірою вірогідності не буде мати змогу на її основі зробити правильні висновки та прийняти вірні економічні рішення. Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» в процесі виконання роботи. Аудитор не виключає наявності документів та інформації, які не були йому надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Емітента, які надали таку інформацію. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту». Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та з урахуванням рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності Концептуальною основою для підготовки та подання повного комплекту фінансової звітності ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) Бухгалтерський облік Емітента ведеться відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішніми положеннями Емітента. Звітним періодом ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» є рік. Звітна дата 31.12.2013 року. Облікова політика Емітента визначена згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV Наказом про облікову політику № 10 від 03.04.2013 року. У даному наказі відображена методологія ведення бухгалтерського обліку та сукупність принципів , методів та процедур що використовуються Емітентом для складання та подання інформації у фінансових звітах, які відповідають вимогам МСФЗ , П(С)БО та найбільше адаптовані до діяльності Емітента. Форма і зміст наказу про облікову політику в цілому відповідає вимогам викладеним у листі Мінфіну від 21.12.2005 року № 31-34000-10-5/27793. У відповідності до наказу про облікову політику: Таблиця №2 Складові облікової політики Значення Підстава Поріг суттєвості 5% підсумків відповідного розділу балансу П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Тривалість операційного циклу 1 Місяць П(С)БО 2 «Баланс» Строк корисного використання основних засобів Встановлюється Емітентом у відповідності з нормами ПКУ П(С)БО 7 «Основні засоби» Методи амортизації основних засобів Податковий метод П(С)БО 7 «Основні засоби» Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів Метод нарахування 100 % вартості в першому місяці використання об'єкта П(С)БО 7 «Основні засоби» Величина вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінних необоротних Встановлюється Емітентом у відповідності з нормами ПКУ в сумі менше 2500 грн. П(С)БО 7 «Основні засоби» Одиниця обліку запасів Найменування П(С)БО 9 «Запаси» Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат Із застосуванням оцінки запасів за цінами які враховують транспортно-заготівельні витрати П(С)БО 9 «Запаси» Методи оцінки вибуття запасів Собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO) П(С)БО 9 «Запаси» Методи відображення фінансових інвестицій на дату балансу – за собівартістю інвестиції з урахуванням зменшення корисності П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» У зв’язку із неврахуванням у Наказі про облікову політику №10 від 03.04.2013 року і інших обов’язкових елементів облікової політики , а саме: переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) , переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів, порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг, визначення сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках, переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу, бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу, переоцінки необоротних активів, періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань тощо, аудитор керувався П(С)БО та іншими нормами чинного законодавства України та поясненнями управлінського персоналу Емітента при дослідженні господарських операцій. Внутрішня облікова політика Емітента, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, в цілому в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО та МСФЗ. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Опис відповідальності управлінського персоналу Емітента за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки та суттєвих невідповідностей з іншою інформацією, що розкривається ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» та подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або іншим користувачам разом з фінансовою звітністю; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам; такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності); контроль стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» на основі проведеного фінансового аналізу діяльності. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Відповідальністю аудитора є висловлення думки стосовно фінансової звітності ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» та її відповідності прийнятій обліковій політиці та вимогам чинного законодавства України на підставі даних аудиторської перевірки у формі аудиторського висновку, складеного відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», а також МСА 200, 240, 700, 705, 706, 720. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: За винятком зазначеного в наступному параграфі, ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 року) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту», оскільки ця дата передувала призначенню аудитора ПАТ«Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту». Через характер облікових запасів Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» аудитори не мають змоги підтвердити якісний склад та кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур, однак за допомогою відповідних альтернативних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31.12.2013 року, в межах рівня суттєвості, але на думку аудиторів можливі коригування не можуть суттєво вплинути на припущення управлінського персоналу про безперервність діяльності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» на основі проведеного фінансового аналізу діяльності. До модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань (якщо є такі), що могли б бути потрібними, якщо б аудитори були в змозі бути присутніми при інвентаризації активів та зобов’язань. Враховуючи все вищенаведене аудитор вважає можливим підтвердити що фінансові звіти справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31.12.2013 року а також результат його діяльності та рух грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Бухгалтерський облік Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» побудовано на основі діючої нормативної бази. Повний комплект фінансової звітності підготовлений на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і в усіх суттєвих аспектах достовірно подає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів та іншу фінансову інформацію про Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31 грудня 2013 року, згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»). Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на іншу допоміжну інформацію, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 року № 1360. Інша Допоміжна інформація про Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Організація бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» ведеться по журнально-ордерній системі рахівництва із веденням журналів-ордерів, відомостей і головної книги. Стан бухгалтерського обліку і звітності Емітента в цілому відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, та Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, чинним протягом періоду, що перевірявся. Первинні документи оформляються і зберігаються відповідно до вимог «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року № 88. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється під керівництвом головного бухгалтера. Бухгалтерський облік автоматизований з застосуванням бухгалтерської програми 1-С Бухгалтерія. Організація обліку активів В бухгалтерському обліку активи ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» відображаються та оцінюються згідно норм чинного законодавства України. Станом на 31.12.2013 року активи ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» складають 7787,0 тис. грн. Таблиця №3 НЕОБОРОТНІ АКТИВИ № п/п Код рядка балансу Назва активів Вартість станом на 31.12.2013 року 1 1000 Нематеріальні активи (залишкова вартість) Примітки : Примітки : Станом на 31.12.2013 року первісна вартість нематеріальних активів Емітента становила - 0 тис. грн., накопичена амортизація – 0 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 2 1005 Незавершені капітальні інвестиції 263 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 3 1010 Основні засоби(залишкова вартість) 1884 тис. грн. Примітки : Облік основних засобів Емітента здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби». Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об’єкту, який містить в собі інформацію про первісну вартість, інвентарний номер, знос. Знос нараховувався на підставі П(С)БО № 7. Протягом 2013 року метод розрахунку зносу (амортизації) основних фондів не змінювався. Основні засоби відображаються у балансі Емітента за первісною вартістю з вирахуванням зносу. Станом на 31.12.2013 року первісна вартість основних засобів Емітента становила 12513 тис. грн., знос – 10629 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2012 та 2013 роках переоцінка вартості основних засобів до їх справедливої вартості не проводилась і основні засоби обліковуються по вартості придбання. Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2013 році. Товариством були допущені деякі невідповідності в частині ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Так, Товариство не створює резерв сумнівних боргів та не формує в своїй діяльності дані щодо відстрочення податкових активів та зобов`язань відповідно до П(С) БУ 17 «Податок на прибуток». Проте, названі моменти мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не впливають на загальний фінансовий стан Товариства. 1015 Інвестиційна нерухомість (залишкова) вартість 575 тис. грн. Примітки : Станом на 31.12.2013 року первісна вартість інвестиційної нерухомості активів Емітента становила - 2988 тис. грн., накопичена амортизація – 2413 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 5 1030 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 6 1035 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються як інші фінансові інвестиції 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 7 1040 Довгострокова дебіторська заборгованість 0 тис. грн. Примітки : Дебіторська заборгованість, яка могла бути класифікована як довгострокова - відсутня. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 8 1045 Відстрочені податкові активи 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 9 1050 Гудвіл 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 10 1090 Інші необоротні активи 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. Таблиця №4 ОБОРОТНІ АКТИВИ № п/п Код рядка балансу Назва активів Вартість станом на 31.12.2013 року 1 1100 Виробничі запаси 3002 тис. грн. Примітки : Облік виробничих запасів проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 2 1102 Незавершене виробництво 47 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 4 1103 Готова продукція 344 тис. грн. Примітки : Облік готової продукції проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 5 1104 Товари 0 тис. грн. Примітки : Облік товарів проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 6 1120 Векселі одержані 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 7 1125- 1155 Дебіторська заборгованість 1661 тис. грн. Примітки : Дебіторська та кредиторська заборгованості відображені розгорнуто за статтями активу та пасиву відповідно. Безнадійних боргів немає. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відображена у балансі Емітента за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи та послуги не створювався. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 року складаються із: Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги – Чиста реалізаційна вартість – 945 тис. грн. – Первісна вартість - 945 тис. грн. – Резерв сумнівних боргів - 0 тис. грн. Дебіторської заборгованості за розрахунками – З бюджетом – 3 тис. грн. – За виданими авансами - 596 тис. грн. – З нарахованих доходів - 0 тис. грн. – Із внутрішніх розрахунків - 0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 117 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 8 1160 Поточні фінансові інвестиції 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 9 1165 - 1167 Грошові кошти 11 тис. грн. Примітки : Облік касових операцій Емітентом здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Відображення розрахункових операцій грошовими коштами задовольняє потреби Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 10 1190 Інші оборотні активи 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. Таблиця №5 ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ № п/п Код рядка балансу Назва активів Вартість станом на 31.12.2013 року 1 1170 Витрати майбутніх періодів 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. Таблиця №6 НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ № п/п Код рядка балансу Назва активів Вартість станом на 31.12.2013 року 1 1200 Необоротні активи та групи вибуття 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. На думку аудитора розкриття інформації за видами активів у ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» проводиться відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Підсумки статей, відображені в активі балансу Емітента, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, стан необоротних та оборотних активів Емітента на 31.12.2013 року, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Склад та структура активів відповідають вимогам чинного законодавства. Організація обліку зобов’язань Оцінка та облік зобов'язань Емітента проводиться у відповідності з П(С)БО 11 Зобов'язання. Емітент визначає зобов’язання, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в наслідок його погашення (відповідно до П(С)БО №11). Зобов’язання визнаються внаслідок минулих подій і мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та статутних вимог. Аудитор підтверджує відсутність істотних відхилень синтетичного обліку зобов’язань, відображених у фінансовій звітності та їх відповідність Національним стандартам бухгалтерського обліку. Станом на 31.12.2013 року зобов’язання Емітента складають 1878,0 тис. грн. Таблиця №7 ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ № п/п Код рядка балансу Вид зобов’язання Вартість станом на 31.12.2013 року 1 1510 Довгострокові кредити банків 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента в ході перевірки не встановлено. 2 1505 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента в ході перевірки не встановлено. 3 1500 Відстрочені податкові зобов’язання 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента в ході перевірки не встановлено. 4 1515 Інші довгострокові зобов’язання 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента в ході перевірки не встановлено. Таблиця №8 ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ № п/п Код рядка балансу Вид зобов’язання Вартість станом на 31.12.2013 року 1 1600 Короткострокові кредити банків 0 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента в ході перевірки не встановлено 2 1610 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 0 тис. грн. Примітки : Перевіркою процедури укладання та виконання значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента порушень не встановлено. 3 1605 Векселі видані 0 тис. грн. Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов’язань Емітента в ході перевірки не встановлено. 4 1615 - 1 690 Поточна кредиторська заборгованість 1878 тис. грн. Примітки : Поточні зобов’язання Емітента станом на 31.12.2013 р. відображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та складаються з: – Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 154 тис. грн. – З одержаних авансів – 0 тис. грн. – З бюджетом –167 тис. грн. – Зі страхування – 344 тис. грн. – З оплати праці – 164 тис. грн. – Поточні зобов’язання за одержаними авансами– 65 тис. грн. – Інші поточні зобов`язання – 984 тис.грн. На думку аудитора розкриття інформації про зобов’язання проводиться Емітентом відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Підсумки статей, відображені в пасиві балансу Емітента, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, стан зобов’язань Емітента на 31.12.2013 року, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Склад та структура зобов’язань відповідають вимогам чинного законодавства. Організація обліку власного капіталу Власний капітал, його структура і призначення класифікується, визначається та оцінюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативів встановлених національними стандартами бухгалтерського обліку. Власний капітал Емітента станом на 31.12.2013 року дорівнює 5909 тис. грн. та складається із: – статутний капітал – 1000 тис. грн. – резервний капітал – 0 тис. грн. – нерозподілений прибуток – 4909 тис. грн. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Таблиця №9 № п/п Показник Сума станом на 31.12.2013 року 1 АКТИВИ (1.1+1.2+1.3+1.4) 7787 тис. грн. 1.1 Необоротні активи 2722 тис. грн. 1.2 Оборотні активи 5065 тис. грн. 1.3 Витрати майбутніх періодів 0 тис. грн. 1.4 Необоротні активи та групи вибуття 0 тис. грн. 2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (2.1+2.2) 1878 тис. грн. 2.1 Довгострокові зобов’язання 0 тис. грн. 2.2 Поточні зобов’язання 1878 тис. грн. 3 ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ ТА ПЛАТЕЖІВ 0 тис. грн. 4 ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 0 тис. грн. 5 ЧИСТІ АКТИВИ (1–2-3-4) 5909 тис. грн. 6 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (за вирахуванням неоплаченого та вилученого капіталу): 1000 тис. грн. 7 ВІДВЕРНЕННЯ (5-6) 4909 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів Емітента складає 5909 тис. грн. , і є більшою за величину статутного капіталу ( 1000 тис. грн. ) . Вимоги п. 3 ст. 155 ЦКУ дотримано. Статутний капітал Емітента Станом на 31 грудня 2013 року сума затвердженого та сплаченого Статутного капіталу Емітента складає 1000 тис. грн. Частка держави у статутному капіталі Емітента відсутня. Формування та оплата статутного капіталу відбулася ще до початку звітного періоду. На дату аудиторського висновку Товариство не збільшувало та не оголошувало про наміри збільшити розмір Статутного капіталу. У відповідності до Статуту ТОВАРИСТВА статутний капітал складається з 20 002 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Форма випуску акцій – бездокументарна. Інформація про власників, які володіють 10 та більше відсотків акцій станом на 31.12.2012 року за даними реєстратора – Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «ФІНАСТА» (код за ЄДРПОУ 34762675). ТОВ «Торгово-промислова компанія «Схід», ЄДРПОУ 3 120 000 шт. 15,6% Три фізичні особи, які володіють по 24,15% Романченко В.Г., Цесарський А.М., Волошан О. 14 490 424 шт. 72,44% Організація обліку фінансових результатів Облік фінансових результатів і розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 «Основні вимоги до фінансової звітності», № 2 «Баланс», № 16 «Витрати», № 15«Доходи», розділу ІІІ Податкового кодексу України та інших законодавчих актів. За підсумками 2013 року фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування – збиток у розмірі 12 тис. грн. Аналіз показників фінансового стану За показниками фінансової звітності ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» за 2013 рік, були розраховані показники фінансового стану та проведено аналіз ліквідності і рентабельності Емітента. Таблиця №10 Показники фінансового стану на 31.12.2013 року. Значення Коефіцієнти ліквідності: Загальний (коефіцієнт покриття) ІІр. Активу балансу 5065 К1.1.= --------------------------- = ---------- ІIIр. Пасиву балансу 1878 Проміжний (гр. 1125-1160) ІІр. Активу балансу 5065 К1.1.= --------------------------------------------- = --------- ІIIр. Пасиву балансу 1878 Абсолютної ліквідності Грошові кошти (р. 1165-1190 балансу) 11 К1.1.= -------------------------------------------------- = -------- ІIIр. Пасиву балансу 1878 2.7 2,69 0,06 Коефіцієнт фінансової стійкості ІІр.+IIIр. Пасиву балансу 1878 К2 = --------------------------------------------- = ------------------ Ір.Пасиву балансу 5909 0.32 Коефіцієнт фінансової незалежності Ір.+ІІр. Пасиву балансу 5909 + 0 К3 = --------------------------------------------- = ------------------- Актив балансу 7787 0,76 Коефіцієнт ефективності використання активів Прибуток від звичайної діяльності (ф.№2) -12 К4 = --------------------------------------------------------- = ----------- Актив балансу 7787 (0,001) Коефіцієнт ефективності використання власних коштів Прибуток від звичайної діяльності (ф.№2) -12 К5 = --------------------------------------------------------- = ----------- Ір. Пасиву балансу 5909 (0,002) Аналіз розрахованих коефіцієнтів дає змогу стверджувати, що фінансовий стан Емітента є нестійким і не дозволяє швидко здійснити розрахунки по всіх зобов'язаннях. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – не відбувалось; 2. Прийняття рішення про викуп власних акцій– не відбувалось; 3. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі– не встановлені; 4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Емітента – не відбувалось; 5. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій– не відбувалась; 6. Рішення Емітента про утворення, припинення його філій, представництв– не приймалось; 7. Рішення вищого органу Емітента про зменшення статутного капіталу– не приймалось; 8. Порушення справи про банкрутство Емітента, винесення ухвали про його санацію– не відбувалось; 9. Рішення вищого органу Емітента або суду про припинення або банкрутство Емітента – не приймалось. 10. Рішення про зміну керівництва Емітента – не приймалось. В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Емітентом та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку або порівняно з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений Емітентом, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів станом на 31.12.2013 року складає 7787 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 778,7 тис. грн. Емітент у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значного правочину (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Перевіркою порушень не встановлено. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне: Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник Емітента не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Емітента, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. Керівництво Емітента в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Емітента. Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок , що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління Емітента відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння Емітента та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Емітента, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності Емітента, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Емітент наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні Емітенту, включає наступні складові: - стратегія та мета ризик – менеджменту; - управління ризиками; - загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків; - джерела та механізми контролю за ризиками; - аналіз ризиків. Загальну стратегію управління ризиками у Емітента визначає наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює дирекція на чолі з головою правління. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Емітента в наслідок шахрайства. Основні відомості про аудиторську фірму Основні відомості про аудиторську фірму наведені в таблиці № 11 Таблиця №11 Назва аудиторської фірми ТзОВ «Алекс - Аудит» Код ЄДРПОУ 30583923 Дата державної реєстрації 27.09.1999 р. Юридична адреса 79000, м. Львів вул. Коперніка буд.33 кв.8 Місце розташування офісу фірми 79000, м. Львів вул. Костюшка , 16 Генеральний директор Єжов Олександр Юрійович Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги. Свідоцтво № 2176 видане на підставі рішення Аудиторської палати від 26.01.2001 року. Термін дії – до 24.02.2016 року. Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості 26.09.2013 року № 279/4 Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту. 03.12.2013 року e-mail ay@alex-audit.com Телефон 032-244-43-18, 241-20-04 Основні відомості про аудитора Таблиця №12 Прізвище, і м”я та по батькові аудитора Салдан Галина Романівна Код ДРФО 2142810642 Місце проживання аудитора 79049 м. Львів вул. Скрипника, 17а кв.10 Місце розташування офісу аудитора 79000 м. Львів вул. Костюшка , 16 Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Сертифікат аудитора № 004618, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 30.03 2001 року. Термін дії – до 30.03.2015 р. Телефон аудитора 032-223-65-25, 067-671-41-25 Прізвище, і м”я та по батькові аудитора Єжов Олександр Юрійович Код ДРФО 2516706118 Місце проживання аудитора 79000 м. Львів вул. Коперніка , 33 кв.8 Місце розташування офісу аудитора 79000 м. Львів вул. Костюшка , 16 Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Сертифікат аудитора № 000563, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 25.01 1996 року. Термін дії – до 25.01.2015 р. Телефон аудитора 032-244-43-18, 050-317-20-04 Основні відомості про умови договору про проведення аудиту Дата та номер договору на проведення аудиту: № 6-ОА від 12.02.2014 року Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит розпочато 12 лютого 2014 року, аудит завершено 21 березня 2014 року. Генеральний директор ТзОВ «Алекс-Аудит» Аудитор Єжов О.Ю. Сертифікат А № 000563 від 25.01.1996 року. Аудитор Салдан Г.Р. Сертифікат А № 004618 від 30.03.2001 року. Дата аудиторського висновку: 24 березня 2014 року .Події після звітної дати: Після дати балансу не відбувалися події, що впливають на фінансово-господарський стан Товариства. Голова правління ______________________ Головний бухгалтер
д/н
д/н
д/н