ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 17.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.03.2013
Кворум зборів** 97.69
Опис Перелік питаньщо розглядалися на загалбних зборах : 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. 7. Про попереднє схвалення правочинів щодо внесення будь-яких змін чи доповнень до ГКУ № 010/48/1901 від 18.02.2004 року , укладеного Товариством із АТ “Райффайзен Банк Аваль” Наглядова рада подавала пропозиції до переліку питань порядку денного. Наглядова рада(протокол №1 від 21.01.2013 р.)ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загалбних зборіа акціонерів Усі питання що розглядались на зборах згідно порядку денного були прийняті одноголосно. Загальні збори відбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.