ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Семашкевич Галина Якимівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

06.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00222284
4. Місцезнаходження Україна, 79024, Львівська область, Личаківський, м.Львiв, Б.Хмельницького , 116
5. Міжміський код, телефон та факс (032)2320633, (032) 2522031
6. Електронна поштова адреса almaz_lv@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№, Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

16.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://almazinstrument.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.04.2015

(дата)