ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1883 1400 0 0 1883 1400
будівлі та споруди 910 851 0 0 910 851
машини та обладнання 962 545 0 0 962 545
транспортні засоби 3 2 0 0 3 2
інші 8 2 0 0 8 2
2. Невиробничого призначення: 576 546 0 0 546 576
будівлі та споруди 575 546 0 0 575 546
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 1 0 0 0 1 0
Усього 2459 1946 0 0 2459 1946
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) : на балансi П АТ "Алмазiнструмент" числяться будiвлi та споруди за первинною вартiстю 6571 тис.грн. ступень зносу яких становить 78,7% , ступень використання 54,7% ; машини та обладнання за первинною вартiстю 82,28 тис грн. ступень зносу яких становить 93,3% ,ступень використання 100% ; транспортнi засоби за первинною вартiстю 192,0 тис.грн. ступень зносу яких становить 989% , ступень використання 100%; iншi основнi засоби за первинною вартiстю 427 тис.грн.ступень зносу яких становить 99,5% , ступень використання 100%. Суттевих змiн у вартосi основних засобiв немає. Обмежень у користуваннi основними засобами на протязi року не виникало. Термiн користування основних засобiв - безстроковий , хоча часто термiн використання основних засобiв перевищує термiн корисного використання. Машин , обладнання та транспортних засобiв невиробничого призначення немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6322 5909
Статутний капітал (тис.грн.) 1000 1000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1000 1000
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5322 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5322 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4909 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4909 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.