ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2014
Кворум зборів** 97.98
Опис Перелік питаньщо розглядалися на загалбних зборах : 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2.Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 7.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік 8.Припинення повноважень членів Наглядової ради . Обрання членів Наглядової ради , затвердження умов цивільно-правових договорів , трудових договорів , що укладатимуться з ними , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради . 9.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії . Обрання членів Ревізійної комісії , затвердження умов цивільно-правових договорів , що укладатимуться з ними , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії . 10.Про підтвердження зобов'язань Товариства за всіма діючими на поточний момент договорами та затвердження укладених договорів. 11.Про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством на протязі одного року. Наглядова рада подавала пропозиції до переліку питань порядку денного. Наглядова рада(протокол №2 від 10.02.2014 р.)ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загалбних зборіа акціонерів Усі питання що розглядались на зборах згідно порядку денного були прийняті одноголосно. Загальні збори відбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.