ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ за ЄДРПОУ 00222284

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7315 8068
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5689 ) ( 6179 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1626 1889
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 9145 7768
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3387 ) ( 3634 )
Витрати на збут 2150 ( 315 ) ( 322 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6551 ) ( 5289 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
518 412
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 12 7
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 9 ) ( 13 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 310 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
521 96
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -108 -108
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
413 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 12 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 413 -12

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 4226 3814
Витрати на оплату праці 2505 2490 2446
Відрахування на соціальні заходи 2510 885 857
Амортизація 2515 517 873
Інші операційні витрати 2520 2152 2506
Разом 2550 10270 10496

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 20002000 20002000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20002000 20002000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.02 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.02 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 3387 тис. грн., матеріальні затрати -4226 тис. грн., витрати на оплату праці - 2490 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 885_ тис. грн., амортизація -_517 тис. грн., інші операційні витрати -_2152 тис. грн. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний перiод становлять 315 тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.


Керівник

 

(підпис)

Семашкевич Галина Якимівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Левик Ольга Миколаївна