ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примітки)до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2014р». ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (надалі – Товариство) станом на 31 грудня 2014 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: •вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; •прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; •інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності; та •підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. Керівництво також несе відповідальність за: •створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи внутрішнього контролю; •ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; •ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; •застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; •виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. Від імені керівництва Голова правління ПАТ “Алмазінструмент ” Підпис Семашкевич Г.Я . 2. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту 2.1 Примітки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2014 року Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зі всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективності; цi затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи зі строку корисного використання. Строк корисного використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2014 року нематерiальнi активи у підприємства не обліковуються. Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в звичайному ходi дiяльностi. Первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується у Емітента станом на 31.12.2014 р. становить 2988 тис.грн., накопичений знос – 2442 тис.грн. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 12513 тис. грн., на кiнець – 12430 тис.грн. На протязі 2014 року придбання основних засобів не здійснювалося. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 10629 тис. грн., на кiнець – 11030 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 6786 тис. грн., на кiнець – 7216 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 945 тис. грн., на кiнець – 1207 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року – 3 тис. грн., на кiнець – 117 тис. грн.). Дебіторська заборгованість за виданими авансами - на початок року – 596 тис.грн.; на кінець року – 622 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2014 року становить 117 тис. грн., на кiнець 2014 року – 84 тис. грн. Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 11 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 94 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, 64 тис.грн. залишок на поточному рахунку в банку на кінець звітного періоду. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, відсутні витрати майбутніх періодів. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 1000 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на 01.01.2014р. становить 4909 тис.грн.; на 31.12.2014р. дорiвнює 5322 тис. грн. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання відображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Поточні зобов`язання Товариства на кінець 2014 року становлять 1621 тис.грн. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 154 тис. грн., на кiнець – 111 тис. грн. Поточні зобов»язання з одержаних авансів – 65 тис.грн. на початок року; 61 тис.грн. на кінець року; Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок – 167 тис. грн., на кiнець – 93 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок – 344 тис. грн., на кiнець – 200 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок –164 тис. грн., на кiнець – 172 тис. грн.). Визнання доходiв i витрат. Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 2.2 Примітки до форми №2 Звіт про фінансові результати за 2014 рік Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 3387 тис. грн., матеріальні затрати -4226 тис. грн., витрати на оплату праці - 2490 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 885_ тис. грн., амортизація -_517 тис. грн., інші операційні витрати -_2152 тис. грн. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний перiод становлять 315 тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 2.3 Примітки до форми №3 Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошові потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi.. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в іноземній валюті, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 94 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 94 тис. грн.; в іноземній валюті – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – 83 тис. грн. Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -0 тис. грн. (видаток). Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на початок року становить 11 тис. грн. , а на кінець року 94 тис.грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» немає. 2.4 Примітки до форми №4 Звіт про власний капітал за 2014 рік Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2014 чистий прибуток становить 413 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 1000 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Нерозподiлений прибуток: 4909 тис. грн. - на початок звiтного року, 5322 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту” не змiнювався у 2014 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 1000 тис. грн., який станом на 31.12.2014р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 20002000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося. 3. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів товариств», які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485. Станом на 31.12.2014р.вартість чистих активів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» становить 6322 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмір статутного капіталу не підлягає коригуванню. Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов»язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал. Станом на 31.12.2014 р. чисті активи ПАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту” складають: ,тис. грн.. 1 . АКТИВИ 1.1. Необоротні активи - 2211 1.2.Оборотні активи - 5732 1.3. Необоротні активи утримувані для продажу - 0 1.Усього активів - 7943 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1.Довгострокові зобов’язання - 0 2.2. Поточні зобов’язання - 1621 2.3. Зобов»язання.пов»язані з необоротними активами,утримуваними для продажу - 0 Усього зобов`язань - 1878 3.ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.4) - 6322 3.1СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: - 1 000 Неоплачений капітал - 0 Вилучений капітал - 0 Відвернення (рядок 3 – рядок 4) - 5322 Таким чином, станом на 31.12.2014р. чисті активи ПАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту” дорівнюють 6322 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу товариства на 5322 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства. Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту” знаходиться у межах діючого законодавства. 4.Події після звітної дати: Після дати балансу не відбувалися події, що впливають на фінансово-господарський стан Товариства. Голова правління______________Семашкевич Г.Я. Головний бухгалтер ____________Левик О.М.

д/н

д/н

д/н