ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Алмазiнструмент було створено на базi машинобудiвного заводу. В 1963 роцi завод був спецiалiзований на виробництвi алмазного iнструменту , алмазних порошкiв на завод i- фiлiї в м. Бориславi i нестандартного обладнання (вул. Волинська). На головнiй площадцi (вул.Б.Хмельницького,116) був збудований корпус для виготовлення алмазного iнструменту потужнiстю 75 млн.карат в рiк. В 1992 роцi Бориславський завод штучних алмазiв i алмазного iнструменту вийшов зi складу об"єднання отримавши статус самостiйного пiдприємства. Починаючи з 1994 року Бориславський завод рiзко скоротив поставки алмазного порошку нашому пiдприємству , а з 1995 року фактично припинив виробничу дiяльнiсть. В 1997 роцi завод розпочав освоєння алмазних порошкiв у Львовi..Пiдприємство спецiалiзоване на випуску алмазного iнструменту для машинобудiвної промисловостi , заточки i доводки рiжучого iнструменту , обробки екранiв кiнескопiв , алмазних шлiфувальних порошкiв , виготовленнi нестандартного обладнання для алмазно-абразивної галузi , установок для порiзки листового металу , товарiв народного вжитку. Виробництво забезпечене всiм технологiчним обладнанням для виготовлення iнструменту iз надтвердих матерiалiв на всiх видах зв"язок (органiчна,металева ,керамiчна). Бiльшiсть обладнання випуску 1960-1970 рокiв. Загальна площа територiї складає 59497м.кв.,iз них 37699м.кв.по вул.Б.Хмельницького,116 i 21798м.кв. по вул. Волинськiй. Загальна площа забудови 26063м.кв.,коеф.забудови 43,8. Виробничi площi складають 12300м.кв.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Виконавчим органом ПАТ "Алмазiнструмент" , який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю , є Правлiння АТ.Правлiння складається iз 5 чоловiк. До складу правлiння входять: голова правлiння , заступник голови правлiння, головний бухгалтер, члени правлiння , корпоративний секретар. Посадовими особами органiв управлiння АТ є : голова та члени виконавчого органу , голова та члени Наглядової ради ,голова ревiзiйної комiсiї. Структурнi складовi пiдприємства : -Голови правлiння : (пряма пiдпорядкованiсть) корпоративний секретар, головний бухгалтер , нач. СЕК , служба якостi , iнженер з охорони працi i ТБ , начальник ВК , ВМТТЗ, заступник голови правління з виробництва, нач. Відділу збуту , ВГЕ. - Служба заступника голови правлiння з виробництва: алмазна каса , виробництво (ЦАI . IЦ) . - Служба якостi : ВТК , хiм .лабор., випр. лабор. ,лаб. спектр. анал.., метролог. служба i КВП. Товариство немає нiяких дочiрних пiдприємств.З 01.06.2015 року введено в дію нову оргструктуру.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 66 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб , які працюють за сумісництвом - 0 осіб Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу ( дня , тижня) 3 особи. Факти зміни розміру фонду оплати праці , його збільшення або зменшення віднсно попереднього року : фонд оплати праці збільшився у порівнянні із 2014 роком на 487,2 тис.грн.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не входить до складу будь яких об"єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спільної діяльності з іншими організаціями , підприємствами , установами Товариство не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ"Алмазiнструмент" з боку третiх осiб не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйсюється за журнально-ордерною системою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 р. №996 -ХIУ зi змiнами i доповненнями , Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку. Пiдприємство веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у грошовiй одиницi України. Підприємство вперше станом на 31.12.2012 року сформувало дані балансу за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складається у вiдповiдностi до вимог ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облiк" , Положень (стандартiв)бухгалтерського облiку № 1 , 2, 3 , 4 , 5 , що затвердженнi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року № 87 з врахуванням змiн i доповнень , та наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 2000 р. № 302 Про Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi зi змiнами i доповненнями . Термiни та порядок подання фiнансової звiтностi вiдповiдають вимогам Порядку подання фiнансової звiтностi , затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000р.№ 419. Облiкова полiтика Пiдприємства визначена наказом "Про облiкову полiтику пiдприємства" №29 вiд 26.12.2014р. Облiкова полiтика Пiдприємства за перiод , що перевiрявся , не змiнювалась.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами продукцiї являються : - алмазнi хонiнгувальнi бруски для обробки цилiндричних поверхонь деталей машин i пiдшипникiв ; - ручнi притирки для доводки твердосплавного рiжучого i мiрного iнструменту; - цилiндричнi i фасоннi головки алмазнi для шлiфування внутрiшнiх i зовнiшнiх поверхонь; -круги алмазнi шлiфувальнi для заточки i доводки рiжучого iнструменту iз твердих сплавiв; -круги алмазнi абразивні шлiфувальнi для фактурної обробки природного каменю,керамiки,технiчного скла та iнших труднооброблювальних матерiалiв i сплавiв; Товариство планує збiльшити об"єм товарообороту, розширити асортимент продукцiї , покращити обслуговування клiєнтiв. На наступнi роки передбачається розширення роздрiбноi торгової мережi , як у м.Львовi , областi , так i в країнах дальнього зарубiжжя.Найбiльш впливовими конкурентами з основної продукцiї є Полтавський завод алмазного iнструменту. Робота щодо каналiв збуту й методiв продажу продукцiї потребує кардинальних змiн. Основним джерелом сировини (порошок алмазний) являється ТзОВ "Алком Синтез" м.Полтава .
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п"ять рокiв рух активiв (будинки,споруди,машини,обладнання,транспортнi засоби.iнструменти,прилади,бiблiотечнi фонди,малоцiннi матерiальнi активи) становить: придбання -62245,60 грн. вiдчуження -918647,24 грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини у звітному періоді не здійснювались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Балансова вартiсть основних засобiв ПАТ "Алмазiнструмент" на кiнець 2015 р. становить - 12220 тис.грн. , знос - 11309 тис.грн. , залишкова вартiсть становить 911 тис.грн. Ведуться роботи по ремонту виробничих примiщень , благоустрою територiї. Екологiчний стан як виробництва , так i оточуючого середовища у нормi.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Однiєю з проблем , що впливають на дiяльнiсть пiдприємства , є вiдсутнiсть позитивних змiн в економiцi , високий податковий тиск , низький платоспроможний ринок , стрімкий ріст цін на матеріали. Податковий режим залишається одним iз основних негативних чинникiв впливу на пiдприємство. У список податкiв, що спричиняють найбiльшi труднощi , входять: податок на додану вартiсть , нарахування на фонд зарплати , податок на землю.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактiв щодо виплати штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; У пiдприємства досить коефiцiєнт загальної лiквiдностi 306 , який визначено вiдношенням мобiльних коштiв до короткотермiнових зобов"язань. Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi , який визначено вiдношенням суми грошових коштiв та дебiторської заборгованостi разом до короткотермiнових зобов"язань за платежами , має тенденцiю до полiпшення , хоча не досягає теоретично виправної величини 1,8 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,46 Грошовi кошти для погашення короткотермiнових зобов"язань вiдсутнi. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi свiдчить про незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Питома вага власних коштiв на 31.12.2015 року становить 80%. Фiнансовий стан ПАТ"Алмазiнструмент" є задовiльним.Для покращення шляхiв лiквiдностi необхiдно першочергово розширяти ринок збуту продукцiї товариства. Фiнансування дiяльностi пiдприємства протягом року вiдбувалось за рахунок власних коштiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Загальна вартiсть укладених , але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного року становить 2500 тис. грн. Значних прибуткiв по виконанню договорiв Товариство не очiкує. Пiдприємство має зменшення обсягiв продажу та активiв пiдприємства в цiлому.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); ПАТ"Алмазiнструмент" є одним iз провiдних виробникiв алмазного iнструменту. У 2015роцi пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв по розширенню ринкiв збуту , покращення якостi крупногабаритних кругів , розширення асортименту. Освоєння виробництва нових видів продукції .
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; За звiтний перiод було освоєно сім видів нової продукції : круги 1А1350х10 ; АБХ спеціальні ; 12А 20; АББХ. Розроблена технологія виготовлення првлящих олівців. .Проведена дослідна робота по використанню алюмінієвого порошка ПА-3 українського виробника , відновлена піч для напресовки алмазних кілець і організовані робочі місця для виготовлення кругів 12А2-45.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ , стороною в яких виступавПАТ"Алмазiнструмент", не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. За останнi три роки спостерiгається незначне збільшення обсягiв рееалiзацiї готової продукцiї.Порiвняно iз попереднiми перiодами збільшувалась валюта балансу. Це сталося за рахунок збільшення запасів ,(виробничі запаси,готова продукція). -розрахунки з дебiторами за товари , послуги становить891тис.грн. -розрахунки з кредиторами за товари , роботи , послуги становить 68 тис.грн. Грошова платоспроможнiсть Товариства протягом року збiльшилась. Збiльшення коефiцiєнта лiквiдностi у порiвняннi iз попереднiми звiтними датами свiдчить про покращення фiнансового стану пiдприємства.Виробiток продукцiї на одного працюючого щороку зростає. Незважаючи на те що чисельнiсть працiвникiв зменшується спостерiгається збiльшення обсягу товарної продукцiї. Це свiдчить про добру органiзацiю працi i цiльове використання робочого часу. Проведена оцiнка фiнансового стану Товариства за допомогою фiнансових коефiцiєнтiв дає пiдставу стверджувати , що пiдприємство є платоспроможним i фiнансово стабiльним.