ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФІРМА “Кронос”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 25665835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1478, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 279/4, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФІРМА “Кронос” ліцензія Аудиторської палати України № 001478 від 27.03.1996р. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001р. №1478 03022 Київ, вул.Васильківська,30 офіс 2.404. тел./факс: 531 97 45 (44,46) Основні відомості про аудиторську фірму «Кронос»: Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма “Кронос” Індивідуальний код: 21444899 Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос» Індивідуальний код філії: 25665835 Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за № 1478 від 26 січня 2001 року , видане згідно рішення № 98 Аудиторської палати України від 26.01.2001 р , дія якого подовжена до 26 листопада 2020року. Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту , виданого на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 24.12.2014р. № 304/4 Директор КФ МПП АФ «Кронос» -Аудитор Вуколова Ольга Олександрівна: Сертифікат аудитора серії А № 000642 від 25.01.1996р, чинний до 25.01.2020 року. Аудитор – керівник групи Салдан Галина Романівна Сертифікат аудитора серії А № 004618 від 30.03.2001р, чинний до 30.03.2020 року. Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31 грудня 2015 року та за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. 1.Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 2.Вступний параграф Основні відомості про емітента: Повна назва Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту » Код ЄДРПОУ 00222284 Організаційно-правова форма 234, акціонерне товариство відкритого типу створене на основі державних підприємств Адреса 79024, м.Львів, Львівської обл., вул. Богдана Хмельницького,116 Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, дата його видачі, орган, що видав Виконавчим комітетом львівської міської ради від 06.01.1995р Виписка ААВ №477889 від 26.03.2012р. Телефон (8 03245) 5-21-04 Поточні рахунки В АТ «Райфайзен Банк Аваль» м.Київ (МФО 380805) № 26003413197 Основні види діяльності 23.91 виробництво алмазних виробів Чисельність працівників 70 працівників Філії Відсутні Емітенту 23.04.2012 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 332/1/11 від 20.06.2011 року. Емісія акцій у 2015 році не проводилась. Вид акцій-прості іменні, номінальною вартістю-0.05 грн., кількість-20002000, сумарна номінальна вартість випуску – 1000000 грн., що відповідає розміру статутного фонду. Форма випуску акцій – документарна. Сертифікати акцій на руки акціонерам не видавались. Станом на 31.12.2015 року особами, що володіють більш ніж 10% акцій Емітента є: Дві фізичні особи, громадяни України – Цесарський А.М.- 24.14%, Волошан Є.С.- 24.14% , та ТОВ «Торгово-промислова компанія «Схід» - 15.6%. Відомості про реєстратора Реєстр власників цінних паперів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» веде ТОВ «ФІНАСТА» (Код ЄДРПОУ 34762675, АВ № 000000 від 19.09.06.). Нами, у відповідності до договору про проведення аудиту від 15.02.2016р. №3/0/2016 проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (надалі - ПАТ „ Алмазінструмент”), яка складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, що включає фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України: - Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2015р. ( Форма №1 ); - Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2015 рік ( Форма №2 ); - Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік ( за прямим методом ) ( Форма №3 ); - Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік ( Форма №4 ), - Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2015 р. Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при її складанні., а саме Міжнародні стандарти фінансової звітності ( МСФЗ ). Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог МП(С)БО визначило облікову політику. Облікова політика затверджена Наказом «Про облікову політику» №29 від 26.12.2014 року. Впродовж 2015 року зміни в облікову політику не вносились. Важливими аспектами облікової політики є такі її положення: • Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів:. • Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. • Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на збут. Аналіз співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) запасів у товаристві є нижчою, ніж чиста вартість реалізації. Встановлений обліковою політикою метод оцінки вибуття запасів – метод ідентифікованої собівартості. • Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми заборгованості. • Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані з їх отриманням. • Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтною) вартістю. Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). Сумнівна дебіторська заборгованість віднесена на витрати періоду. Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток. • Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально була проведена господарська операція, реалізована продукція або замовник отримав послугу у повному обсязі. • Витрати також відображаються за методом нарахування. • До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій звітності у складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у капіталі . Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та фінансові результати підприємства. Аудитором проаналізовано правильність визнання, методи оцінки та класифікацію активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку товариства. Аудитор визнає в цілому правильність класифікації і оцінки активів та зобов’язань в бухгалтерському обліку за винятком деяких несуттєвих невідповідностей. Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні документи товариства. 3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 4. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 5. Висловлення безумовно - позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 6. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства та думка аудитора щодо забезпечення безперервності діяльності. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства». № п/п Показник Сума станом на 31.12.2015 року 1 АКТИВИ (1.1+1.2+1.3+1.4) 8492 тис. грн. 1.1 Необоротні активи 1696 тис. грн. 1.2 Оборотні активи 6415 тис. грн. 1.3 Витрати майбутніх періодів 381 тис. грн. 1.4 Необоротні активи та групи вибуття 0 тис. грн. 2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (2.1+2.2) 2018 тис. грн. 2.1 Довгострокові зобов’язання 0 тис. грн. 2.2 Поточні зобов’язання 1637 тис. грн. 3 ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ ТА ПЛАТЕЖІВ 381 тис. грн. 4 ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 0 тис. грн. 5 ЧИСТІ АКТИВИ (1–2-3-4) 6474 тис. грн. 6 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (за вирахуванням неоплаченого та вилученого капіталу): 1000 тис. грн. 7 ВІДВЕРНЕННЯ (5-6) 5474 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року чисті активи товариства дорівнюють 6474 тис.грн. Ця сума перевищує вартість статутного капіталу на 5474 тис. грн., що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства»: Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками: №п.п. Показники Станом на 31.12.2015р. Станом на 31.12.2014р. Норматив 1 Коефіцієнт загальної ліквідності 3.37 3.5 Не менше 1,0 2 Проміжний коефіцієнт ліквідності 1,24 1.3 Не менше 0,6-0,8 3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 0,23 0,06 Більше 0,0 4 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 3,2 3,9 Менше 1,0 5 Коефіцієнт рентабельності активів 0,018 0.05 Більше 0,0 6 Коефіцієнт фінансової незалежності 0,76 0,8 Більше 0,5 За результатами отриманої в результаті аудиту інформації та враховуючи значення показників фінансового стану, які свідчать про достатність у Товариства власних коштів для погашення зобов`язань, вимоги щодо забезпечення безперервності діяльності дотримуються. Фінансове становище-нестійке. Станом на 31.12.2015 року основні засоби, балансова вартість яких становить 1037 тис.грн., перебувають в заставі. Обмеження права власності на основні засоби які передані у заставу для забезпечення зобов'язань у пов`язаного Товариства станом на 31.12.2015року становлять 12,2% вартості активів . 6.2. Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Аудитором була проведена перевірка «Звіту про корпоративне управління» на відповідність вимогам Рішення від 20.10.2011 N 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПАТ «Алмазінструмент» в 2015 році відбувалися події, інформація про які розкривається в складі особливої інформації згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». А саме: 1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – не відбувалось; 2. Прийняття рішення про викуп власних акцій– не відбувалось; 3. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі– не встановлені; 4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Емітента – відбувалось; 5. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій– відбувалась; 6. Рішення Емітента про утворення, припинення його філій, представництв– не приймалось; 7. Рішення вищого органу Емітента про зменшення статутного капіталу– не приймалось; 8. Порушення справи про банкрутство Емітента, винесення ухвали про його санацію– не відбувалось; 9. Рішення вищого органу Емітента або суду про припинення або банкрутство Емітента – не приймалось. 10. Рішення про зміну керівництва Емітента – не приймалось. 11. ПАТ «Алмазінструмент» виступило поручителем перед банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов`язань, які випливають з кредитних договорів укладених пов`яаними сторонами. Заставлена вартість майна станом на 31.12.2015року становить 12,2% вартості активів . Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 6.3. Виконання значних правочинів Виконання значних правочинів (коли ринкова вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) здійснюється у відповідності до статті 70 розділу XIII Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI зі змінами. 6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне: Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник Емітента не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Емітента, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. Керівництво ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Емітента. Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок , що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління Емітента відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 6.5. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» внаслідок шахрайства. Цей висновок зроблений на підставі здійснених аудитором процедур, що передбачені МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Підпис аудитора, що проводив перевірку Аудитор ТОВ АФ «Кронос» Салдан Г.Р. Сертифікат аудитора № 004618 Від 30.03.2001р., чинний до 30.03.2020 року. Директор ТОВ АФ «Кронос» О.О. Вуколова Сертифікат аудитора № 000642 від 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року . Дата аудиторського висновку: 30.03.2016 р. Адреса аудитора Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
д/н
д/н
д/н