ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 03.04.2015
Кворум зборів** 72.45
Опис Перелік питаньщо розглядалися на загалбних зборах : 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2.Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік 8.Про підтвердження зобов'язань Товариства за всіма діючими на поточний момент договорами та затвердження укладених договорів. 9.Про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством на протязі одного року. Наглядова рада подавала пропозиції до переліку питань порядку денного. Наглядова рада(протокол №2 від 12.02.2015 р.)ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загалбних зборіа акціонерів Усі питання що розглядались на зборах згідно порядку денного були прийняті одноголосно. Загальні збори відбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.