ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ за ЄДРПОУ 00222284
Територія   за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво абразивних виробів за КВЕД 23.91
Середня кількість працівників1 76    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон Б.Хмельницького , 116, м.Львiв, Личаківський, Львiвська область, 79024, Україна, (032)2320633
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 265 265
Основні засоби: 1010 1400 911
первісна вартість 1011 12430 12220
знос 1012 11030 11309
Інвестиційна нерухомість: 1015 546 520
первісна вартість 1016 2988 2988
знос 1017 2442 2468
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2211 1696
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3608 3921
Виробничі запаси 1101 2978 3031
Незавершене виробництво 1102 147 174
Готова продукція 1103 483 716
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1207 891
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
622 937
з бюджетом 1135 117 118
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 84 85
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 94 463
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 64 463
Витрати майбутніх періодів 1170 0 381
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 5732 6796
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 7943 8492

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5322 5474
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 6322 6474
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 111 68
за розрахунками з бюджетом 1620 93 164
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 200 75
за розрахунками з оплати праці 1630 172 226
за одержаними авансами 1635 61 77
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 381
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 984 1027
Усього за розділом IІІ 1695 1621 2018
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 7943 8492

Примітки: 5. Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському балансі за станом на 31.12.2015 р. Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках. Звіт про власний капітал (скорочено «ЗВК») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420. Звіт про рух грошових коштів (скорочено «ЗРГК») пояснює рядки балансу №1165 Порівняльна інформація Пояснення 5.1 (тис грн) Актив Код рядка 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи 1000 Нематеріальні активи первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 265 265 263 Основні засоби 1010 911 1400 1884 первісна вартість 1011 12220 12430 12513 знос 1012 11309 11030 10629 Інвестиційна нерухомість 1015 520 546 575 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 2988 2988 2988 Знос інвестиційної нерухомості 1017 2468 2442 2413 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 1696 2211 2722 II. Оборотні активи 1100 3393 Запаси 3921 3608 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 891 1207 945 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 596 за виданими авансами 937 622 з бюджетом 1135 118 117 3 у тому числі з податку на прибуток 1136 112 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85 84 117 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 463 94 11 Витрати майбутніх періодів 1170 381 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 6796 5732 5065 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 8492 7943 7787 Пасив Код рядка 31.12.15 31.12.14 31.12.13 1 2 3 4 5 I. Власний капітал 1400 Зареєстрований капітал 1000 1000 1000 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5474 5322 4909 Неоплачений капітал 1425 Вилучений капітал 1430 Усього за розділом I 1495 6474 6322 5909 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 Відстрочені податкові зобов'язання Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов'язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600 Короткострокові кредити банків - Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - - товари, роботи, послуги 1615 68 111 154 розрахунками з бюджетом 1620 164 93 167 розрахунками зі страхування 1625 75 200 344 розрахунками з оплати праці 1630 226 172 164 Поточна заборгованість за одержаними авансами 1635 77 61 65 Інші поточні зобов'язання 1690 1408 984 984 Усього за розділом IІІ 1695 2018 1621 1878 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс 1900 8492 7943 7787 Основні засоби та капітальні інвестиції Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за вирахуванням накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на МСФЗ спеціальною комісією було визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно МСФЗ 1). На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2015 році справедлива вартість основних засобів не зазнала суттєвих змін. Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2015 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою політикою Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів Товариства. На дату звітного періоду зобов’язань щодо придбання основних засобів у Товариства немає. Основні засоби(Ф1ряд 1010,1011,1012,1015,1016,1017) Пояснення 5.2 (тис грн) Групи основних засобів Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Малоцінні необоротні мат.активи Інгі основні засоби Інвестиційна нерухомість Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Первісна вартість: Первісна вартість на 01 січня 2015р. 3583 8228 192 295 125 7 2988 15418 Придбання за 2015 р. 5 351 1 357 Дооцінка, уцінка за 2015р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2015 р. 448 36 83 567 Інші зміни за 2015р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Первісна вартість на 31 грудня 2015р. 3583 7785 156 295 393 8 2988 15208 Накопичена амортизація: Знос на 01 січня 2015р. 2732 7683 190 295 123 7 2442 13472 Дооціка, уцінка за 2015р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2015 р. 0 437 35 83 0 0 555 Нараховано амортизації за 2015р. 60 421 1 351 1 26 860 Знос на 31 грудня 2015р. 2792 7667 156 295 391 8 2468 13777 Залишкова вартість Залишкова вартість на 01 січня 2015р. 851 545 2 0 2 0 546 1946 Залишкова вартість на 31 грудня 2015р. 791 118 0 0 2 0 520 1431 Інші розкриття про основні засоби: • - основні засоби,одержані за фінансовою орендою: немає • - вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду: немає. • вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності - немає • вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів – 1037 тис.грн.ПАТ “Алмазінструмент “виступило поручителем перед банком АТ”Райффайзен Банк Аваль”для забезпечення виконання зобовязань ,які випливають зкредитних договорів укладених повязаними сторонами.Заставлена вартість майна станом на 31.12.2015 року становить 12,2%вартості активів. • залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – немає • залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- немає. • вартість основних засобів повністю з амортизованих - 1419 тис.грн • основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає. • вартість основних засобів, призначених для продажу - немає • залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій - немає • вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування - немає • вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає • знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - немає • вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - немає Права користування майном. Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі юридичних прав, закріплених Державним Актом на право оренди земельної ділянки. Оскільки Товариство не контролює актив та не отримує економічні вигоди цей актив не визнаний у нематеріальним активом. Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується. Незавершені капітальні інвестиції на початок та кінець звітного періоду складають суму 265 тис грн та 265,0 тис грн відповідно. В звітному періоді (2015 рік) сума капітальних інвестицій склала – 357,0 тис.грн. у тому числі: - придбання та поліпшення основних засобів - 5 тис.грн; - капітальне будівництво – 0 тис грн; - придбання нематеріальних активів - 352, 0 тис.грн; Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035) не обліковується. Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165) Пояснення 5.4 (тис грн) 31.12.2015 31.12.14 в національній валюті 463,0 94,0 в іноземній валюті Разом 463,0 94,0 Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100) (Пояснення 5.5 (тис грн) на 31.12.2015 на 31.12.2014 Сировина і матеріали 1211 1148 Паливо 8 3 Купівельні напівфабрикати 53 34 Будівельні матеріали 3 3 Запасні частини 144 145 Малоцінні та швидкозношувані предмети 1612 1644 Готова продукція 716 484 Незавершене виробництво 174 147 Разом 3921 3608 Інші розкриття про запаси Балансова вартість запасів: • відображених за чистою вартістю реалізації - немає; • переданих у переробку – немає; • оформлених в заставу - немає. Активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за балансом -відсутня. Запаси, призначені для продажу (товари та готова продукція): - 716 тис.грн. У 2015 році уцінка (дооцінка) запасів не проводилась. Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125) Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 1207,0 тис. грн , на кінець року – 891,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами - відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у 2015 році не нараховувався. Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155) Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 84,0 тис. грн , на кінець – 85,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами -відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у звітному 2015 році не нараховувався. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (Ф1 ряд 1510) у ПАТ «Алмазінструмент» не обліковуються. Класифікація забезпечень станом на 31.12.2015 на 31.12.2014 • Забезпечення на оплату відпусток 381 0 Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду. Сума забезпечення окрім зобов’язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також включає відшкодування видатків за рахунок забезпечення. Протягом звітного періоду здійснено: - збільшення суми додаткових забезпечень в сумі – 381 тис грн; Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500) не рахуються. Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695) Пояснення 5.6 (тис грн) Склад поточних зобов”язань Рядка Балансу Ф1/ 31.12.2015 31.12.2014 Відхилення /+;-/ короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 за товари, роботи,послуги 1615 68 111 (43) розрахунки з бюджетом 1620 164 93 71 розрахунки із страхування 1625 75 200 (125) Розрахунки з оплати праці 1893 226 172 54 аванси отримані та інші зобов’язання 1690 1104 1045 59 Разом 1695 1637 1621 16 Списання товарної кредиторської заборгованості, а також заборгованості за розрахунками в т. ч. перед пов’язаними сторонами, а відповідно, і визнання доходу, звітному періоді не було.


Керівник

 

(підпис)

Семашкевич Галина Якимівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Левик Ольга Миколаївна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.