ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Пояснювальна записка (Примітки) до фінансової звітності за 2015 рік. ЗМІСТ № розділу Зміст приміток № сторінки Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.2015 р. 3 1 Загальні відомості про Товариство 4 2 Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності 6 3 Суттєві положення Облікової політики 7 4 Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення 11 5 Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) 13 6 Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2). 22 7 Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3) 25 8 Чисті активи 27 9 Розрахунки з пов’язаними сторонами. Розміри винагород, виплачених Товариством управлінському персоналу 28 10 Операційні сегменти 28 11 Умовні зобов’язання та умовні активи 29 12 Сезонні операції 30 13 Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності 30 14 Події після звітної дати 31 14 Дата затвердження фінансової звітності 31 Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2015 року Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (надалі – Товариство) станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»). При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: • вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; • прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; • інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності; • підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. Керівництво також несе відповідальність за: • створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи внутрішнього контролю; • ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; • ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; • застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; • виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. Від імені керівництва Голова Правління Семашкевич Г.Я. Головний бухгалтер Левик О.М. 1. Загальні відомості про Товариство Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» засноване відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних актів України. Товариство зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 6 січня 1995 року за основним державним номером 1 415 120 0000000852 , зміни внесені 26.03.2012 року. Повне найменування Товариства: • українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»; Скорочене найменування Товариства: • українською мовою – ПАТ «Алмазінструмент»; Організаційно – правова форма – акціонерне товариство Держава реєстрації товариства – Україна Місцезнаходження Товариства: 79024 м.Львів, вул..Б.Хмельницького,б.116 Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00222284 Дата проведення державної реєстрації Товариства: 6 січня 1995 року Офіційна сторінка в Інтернеті на якій доступна інформація про Товариство: almazinstryment.pat.ua 1.1.Статутний капітал Товариства Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 1000 тис. грн. Нерозподілений прибуток на 01.01.2015р. становить 5322 тис.грн.; на 31.12.2015р. дорiвнює 5474 тис. грн. Статутний капітал поділений на 20002000 штук простих іменних акцій. Станом на 31.12.2015 року особами, що володіють більш ніж 10% акцій Емітента є: Дві фізичні особи, громадяни України – .Цесарський А.М., Волошан О., та ТОВ «Торгово-промислова компанія «Схід». Відомості про реєстратора Реєстр власників цінних паперів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» веде ТОВ «ФІНАСТА» (Код ЄДРПОУ 34762675, АВ № 000000 від 19.09.06.). 1.2.Органи управління, контролю й аудиту Товариства та їх склад на кінець звітного року Органами управління Товариства є: Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради – Кугай В.І. Правління Товариства: Голова правління – Семашкевич Г.Я.; Ревізійна комісія Товариства:Голова ревізійної комісії - Задорожна В.О. 1.3.Мета та основні види діяльності Товариства Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. В 2015 році ПАТ «Алмазінструмент» продовжувало впроваджувати системний підхід у стратегічному розвитку шляхом підготовки функціональних стратегій Товариства, з метою забезпечення виконання строкових стратегічних цілей і захисту довго та середньострокових бізнес-планів. Діяльність ПАТ «Алмазінструмент» здійснюється по двох основних напрямках: • проектування нових моделей алмазних виробів • виробництво алмазних виробів 1.4.Ключові об'єкти робіт Товариства Основними покупцями алмазних виробів Товариства у 2015 році є підприємства України та Росії. В 2015 році середньооблікова чисельність кількість штатних працівників Товариства склала 74 особи. Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду – 70 осіб. Відособлені підрозділи За станом на 31 грудня 2015 року у ПАТ «Алмазінструмент» відсутні структурні підрозділи. 1.5.Види діяльності, ліцензії та свідоцтва Статутом Товариства визначені наступні види діяльності: • виробництво абразивних виробів (виробництво штучних алмазів, абразивних матеріалів та інструменту з них, твердих матеріалів, нестандартного обладнання для потреб народного господарства, оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля ними); • виготовлення та реалізація металорізальних, вимірювальних та інших інструментів виробничого призначення, технологічної оснастки, будівельних та огороджувальних матеріалів, офісного та електрообладнання, засобів обчислювальної техніки, хімічних речовин, засобів вимірювання та контролю, іншої продукції виробничого призначення, виробництво та реалізація якої не заборонена чинним законодавством. 1.6.Перелік ліцензій, сертифікатів і дозволів Види діяльності які проводить ПАТ «Алмазінструмент» не підлягають ліцензуванню. Спеціальні дозволи відсутні. 1.7 Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство У 2015 році Товариство здійснювало свою виробничу діяльність в умовах сучасного політичного та економічного стану держави, який характеризувався кризовими явищами, в тому числі в сфері виробництва. Національний банк України, серед інших мiр, вводив певні обмеження на купівлю іноземної валюти на мiжбанкiвському ринку та ввів обов’язковий продаж іноземної валюти, що спонукало Товариство нести додаткові витрати, пов’язані з обов’язковим продажем і придбанням валюти для виконання своїх обов’язків в іноземній валюті. Крім політичних та економічних чинників, великою мірою на діяльність Товариства впливає те, що податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати неоднозначне тлумачення та дуже часто змінюється. Незважаючи на вищезазначене, керівництво Товариства зробило все можливе, щоб підприємство працювало стабільно та отримувало прибуток. Подальший економічний розвиток Товариства значною мірою залежить вiд ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, митній, юридичній, регулятивній та полiтичнiй сферах. Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства, але вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної роботи та розвитку. Чисельність штатних працівників: на 31.12.2014 р. – 74 чол. на 31.12.2015р. – 70 чол. 2. Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності Концептуальна основа фінансової звітності (а) Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок та припущень у відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення, безперервності діяльності що і при підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за період, що закінчився 31 грудня 2015 року. Фінансова звітність ПАТ «Алмазінструмент» за 2015 рік складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що діяли станом на 31.12.2015 року та оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України (http//www.minfin.gov.ua/). Зазначені МСФЗ також включають всі діючі стандарти бухгалтерського обліку (МСБУ-IAS) а також інтерпретації, затверджені Комітетом по інтерпретаціям міжнародної фінансової звітності. Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок та припущень у відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення, безперервності діяльності, що і при підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за період, що закінчився 31 грудня 2014 року. Фінансова звітність за МСФЗ складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством, шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікацій статей з метою достовірного подання інформації згідно з принципами МСФЗ. (b) Компоненти фінансового звіту, функціональна валюта та валюта звітності Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , фінансова звітність складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2015 року та закінчується 31 грудня 2015 року в такому складі: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма №1; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма №2; - Звіт про рух грошових коштів - Форма №3; - Звіт про власний капітал - Форма №4; - Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примітки ) до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2015р». Функціональною валютою Товариства та валютою подання звітності є національна валюта Україна – Гривня. Усі форми фінансової звітності заповненні у тисячах гривень ( тис. грн.). Показники розділу IY Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ф №2 наведені в гривнях с копійками. При обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті, застосовувався курс відповідної валюти, встановлений Національним банком України на дату здійснення операції або на дату отримання авансу. Грошові кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебіторська заборгованості в іноземній валюті відображені в бухгалтерській звітності в сумах, вирахуваних на підставі офіційного курсу, установленого Національним банком України по видам валют станом на 31 грудня 2015 року. Дана фінансова звітність є звітністю загального призначення. Рішення про оприлюднення фінансової звітності прийнято 27 лютого 2016 року керівництвом Товариства. 3 Суттєві положення Облікової політики (a) Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та грошові кошти на банківських рахунках. (b) Основні засоби Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1). У відповідності до облікової політики в майбутньому збільшення вартості об’єкту основного засобу внаслідок переоцінки відображається в додатковому капіталі. Оцінку ліквідаційної вартості об’єктів, які є повністю зношеними за чинними нормами амортизації, але використовуються і відповідають критеріям визнання активу, за обліковою політикою здійснюється спеціальною комісією Товариства раз на рік, і відображається у складі додаткового капіталу. Під час реалізації об’єкта основного засобу сума дооцінки цього об’єкту списується з додаткового капіталу і включається до нерозподіленого прибутку (збитку). Якщо складові об’єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони можуть обліковуватись окремо. Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів: Групи строки використання (років) земельні ділянки немає капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15 Будівлі 20 споруди передавальні пристрої 15 машини та обладнання 5 2 електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми транспортні засоби 5 інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 інші основні засоби 12 Основні засоби, які ще не були введені в експлуатацію, включають фактичні витрати, що були понесенні на їх придбання (створення). Основні засоби, які на дату звітності не введені в експлуатацію, не амортизуються (c) фінансові інвестиції Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. (d) Запаси Запаси оцінюють за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Транспортно-заготівельні витрати узагальнюються на окремому субрахунку. Сума таких транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані у виробництві, реалізовані, безоплатно передані тощо) у звітному місяці. Залишок транспортно-заготівельних витрат, облік яких ведеться на окремих субрахунках, включається до відповідної статті запасів балансу підприємства. Чиста вартість можливої реалізації це попередньо оцінена ціна продажу у ході звичайної господарської діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення робіт по даному об’єкту та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх фактичної собівартості визначається за методом ідентифікованої собівартості. Собівартість реалізації товарів визначається за методом роздрібних цін. При продажу запасів їх балансова вартість визнається як операційні витрати в періоді, в якому визнається відповідний дохід. (e) Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми заборгованості. Сумнівна дебіторська заборгованість відображається в складі витрат періоду. (f) Кредити та позики Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані з їх отриманням. (g) Кредиторська заборгованість Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю. Довгострокові забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток. Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). (h) Доходи Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді коли реально було відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі. (i) Витрати Витрати відображаються за методом нарахування. (g) Податок на прибуток До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій звітності у складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у складі капіталу. Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється Законодавством України. Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню. Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. (к) Резерви Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» резерв визнається в бухгалтерському обліку, якщо Товариство має поточне зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, погашення цього зобов’язання є вірогідним та може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов’язання. До складу Резервів, що обліковуються Товариством згідно облікової політики включаються: • зобов'язання по оплаті відпусток працівникам Товариства; • резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, роботи (послуги). (l) Інвентаризація: Терміни проведення інвентаризації майна та зобов'язань встановлюються наказом у відповідності Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014року № 879 і становлять, для: - сировини, основних та допоміжних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин, незавершеного виробництва, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованостей - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік; - основних засобів, МШП, спецодягу - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік; - грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік . (k) Застосування нових стандартів та інтерпретацій, введених в дію з 01 січня 2016 року Документ Дата прийняття Стислий опис суті змін МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» (Regulatory Deferral Accounts) 30.01 2014 р. МСФЗ 14 стандартизує виняток із загальних правил. Стандарт дозволяє підприємству за певних обставин відійти від загальних засад системи МСФЗ, відображаючи у звітності особливі показники. Особливі показники не названо активами/зобов’язаннями й доходами/витратами. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Виправлення в МСФЗ 11 « Спільна діяльність». Бухоблік придбання часток у спільних операціях – Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations травень 2014 р Зміни МСФЗ 11 призначено для врегулювання співвідношення МСФЗ 11 із правилами МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», коли підприємство придбаває частку в спільних операціях, які є бізнесом (у розумінні МСФЗ 3). Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Зміни до МСБО 16, МСБО 38 «Основні засоби» . «Нематеріальні активи». Роз’яснення допустимих методів амортизації травень 2014 р. Виправлення належать до методів амортизації, що залежать від показника доходу. В МСБО 16 і МСБО 38 внесли положення, котрі встановлюють, що «доходний » метод амортизації неприйнятний ( is not appropriate ). Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має Зміни до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» серпень 2014 р. Підприємствам надається можливість оцінки інвестицій за методом участі в капіталі при складанні окремої звітності. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Зміни до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 19«Виплати працівникам», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (пакет щорічних удосконалень циклу 2012-2014) вересень 2014 р. Коригування МСФЗ 5 присвячено зміні способу вибуття активів, призначених для продажу: розглядається декласифікація активу, якщо його передбачається не продавати, а передати власнику. Зміни до МСФЗ 7 стосуються двох аспектів: операції триваючого залучення (continuing involvement) у результаті контрактів на обслуговування (servicing contracts) і надання приміток у проміжній звітності. Зміни МСБО 19 належать до проблеми визначення ставок дисконтування на регіональних ринках. Доповнення до МСБО 34 пояснюють формулювання «десь у проміжній звітності» (elsewhere in the interim financial report), яке вживається в § 16А. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Зміни в МСБО 1 – Виправлення в рамках ініціативи з розкриття (Disclosure initiative) грудень 2014 р. Правило подання у звіті лише суттєвих статей однаково стосується і приміток. Систематизовано приклади групування приміток. Пояснюються правила подання у звітності проміжних підсумкових статей. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Зміни в МСБО 28, МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» - грудень 2014 р. Якщо материнська компанія (інвестиційний суб’єкт господарювання) оцінює вкладення в дочірні компанії за справедливою вартістю через прибуток/збиток, вона звільняється від консолідації. Аналогічні положення включено до § 17 МСБО 28, що описує винятки з правила застосування методу участі в капіталі. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Інформація, розкрита в Фінансовому звіті Товариства за 2015 рік, ґрунтується на стандартах, які були прийняті та набрали чинність станом на 31 грудня 2015 р. Стандарти, які вступлять в силу з 01 січня 2016 року розглядаються керівництвом та застосовуватимуться із дня набрання чинності, оскільки зміни до МСБО та МСФЗ, що набудуть чинності після 01.01.2016 року не мають суттєвого впливу на суми відображені в даному фінансовому звіті. 4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення Товариство робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовий звітності. Розрахунки та судження постійно оцінюються i базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Товариства також використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики. Професійні судження, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: • Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що Товариство буде продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення ґрунтується на поточних намірах, фінансовому стані Компанії та комплексу заходів, які приймаються керівництвом для подальшого стабільного функціонування Товариства. • Інфляційний вплив. Керівництво розрахувало кумулятивний індекс інфляції за період, який складається з останніх трьох років, включаючи звітний (2013-2015 р.). Для розрахунку застосовувався індекс інфляції, оприлюднений Державною статистикою України. На дату складання фінансової звітності за 2015 рік кумулятивний індекс інфляції дорівнює 79,88%. Пункт 3 МСБО 29 передбачає, що стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Для визначення показника гіперінфляції керівництвом також було зроблено аналіз економічного середовища в Україні за показниками передбаченими стандартом, але не обмежуючись. На підставі професійного судження керівництвом Товариства прийнято рішення фінансову звітність на інфляційний вплив не проводити. • Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів а також знецінення основних засобів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційної програми Товариства. • Судження щодо дебіторської заборгованості. Іноді спостережні дані, необхідні для попередньої оцінки суми збитку від зменшення корисності фінансового активу, можуть бути обмеженими або не повністю відповідними поточним обставинам. Розраховуючи резерв сумнівної дебіторської заборгованості, Керівництво Товариства керується аналізом платоспроможності конкретних дебіторів. 5. Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському балансі за станом на 31.12.2015 р. Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках. Звіт про власний капітал (скорочено «ЗВК») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420. Звіт про рух грошових коштів (скорочено «ЗРГК») пояснює рядки балансу №1165 Порівняльна інформація Пояснення 5.1 (тис грн) Актив Код рядка 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи 1000 Нематеріальні активи первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 265 265 263 Основні засоби 1010 911 1400 1884 первісна вартість 1011 12220 12430 12513 знос 1012 11309 11030 10629 Інвестиційна нерухомість 1015 520 546 575 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 2988 2988 2988 Знос інвестиційної нерухомості 1017 2468 2442 2413 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 1696 2211 2722 II. Оборотні активи 1100 3393 Запаси 3921 3608 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 891 1207 945 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 596 за виданими авансами 937 622 з бюджетом 1135 118 117 3 у тому числі з податку на прибуток 1136 112 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85 84 117 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 463 94 11 Витрати майбутніх періодів 1170 381 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 6796 5732 5065 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 8492 7943 7787 Пасив Код рядка 31.12.15 31.12.14 31.12.13 1 2 3 4 5 I. Власний капітал 1400 Зареєстрований капітал 1000 1000 1000 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5474 5322 4909 Неоплачений капітал 1425 Вилучений капітал 1430 Усього за розділом I 1495 6474 6322 5909 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 Відстрочені податкові зобов'язання Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов'язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600 Короткострокові кредити банків - Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - - товари, роботи, послуги 1615 68 111 154 розрахунками з бюджетом 1620 164 93 167 розрахунками зі страхування 1625 75 200 344 розрахунками з оплати праці 1630 226 172 164 Поточна заборгованість за одержаними авансами 1635 77 61 65 Інші поточні зобов'язання 1690 1408 984 984 Усього за розділом IІІ 1695 2018 1621 1878 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс 1900 8492 7943 7787 Основні засоби та капітальні інвестиції Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за вирахуванням накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на МСФЗ спеціальною комісією було визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно МСФЗ 1). На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2015 році справедлива вартість основних засобів не зазнала суттєвих змін. Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2015 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою політикою Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів Товариства. На дату звітного періоду зобов’язань щодо придбання основних засобів у Товариства немає. Основні засоби(Ф1ряд 1010,1011,1012,1015,1016,1017) Пояснення 5.2 (тис грн) Групи основних засобів Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Малоцінні необоротні мат.активи Інгі основні засоби Інвестиційна нерухомість Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Первісна вартість: Первісна вартість на 01 січня 2015р. 3583 8228 192 295 125 7 2988 15418 Придбання за 2015 р. 5 351 1 357 Дооцінка, уцінка за 2015р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2015 р. 448 36 83 567 Інші зміни за 2015р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Первісна вартість на 31 грудня 2015р. 3583 7785 156 295 393 8 2988 15208 Накопичена амортизація: Знос на 01 січня 2015р. 2732 7683 190 295 123 7 2442 13472 Дооціка, уцінка за 2015р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2015 р. 0 437 35 83 0 0 555 Нараховано амортизації за 2015р. 60 421 1 351 1 26 860 Знос на 31 грудня 2015р. 2792 7667 156 295 391 8 2468 13777 Залишкова вартість Залишкова вартість на 01 січня 2015р. 851 545 2 0 2 0 546 1946 Залишкова вартість на 31 грудня 2015р. 791 118 0 0 2 0 520 1431 Інші розкриття про основні засоби: • - основні засоби,одержані за фінансовою орендою: немає • - вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду: немає. • вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності - немає • вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів – 1037 тис.грн.ПАТ “Алмазінструмент “виступило поручителем перед банком АТ”Райффайзен Банк Аваль”для забезпечення виконання зобовязань ,які випливають зкредитних договорів укладених повязаними сторонами.Заставлена вартість майна станом на 31.12.2015 року становить 12,2%вартості активів. • залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – немає • залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- немає. • вартість основних засобів повністю з амортизованих - 1419 тис.грн • основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає. • вартість основних засобів, призначених для продажу - немає • залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій - немає • вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування - немає • вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає • знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - немає • вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - немає Права користування майном. Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі юридичних прав, закріплених Державним Актом на право оренди земельної ділянки. Оскільки Товариство не контролює актив та не отримує економічні вигоди цей актив не визнаний у нематеріальним активом. Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується. Незавершені капітальні інвестиції на початок та кінець звітного періоду складають суму 265 тис грн та 265,0 тис грн відповідно. В звітному періоді (2015 рік) сума капітальних інвестицій склала – 357,0 тис.грн. у тому числі: - придбання та поліпшення основних засобів - 5 тис.грн; - капітальне будівництво – 0 тис грн; - придбання нематеріальних активів - 352, 0 тис.грн; Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035) не обліковується. Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165) Пояснення 5.4 (тис грн) 31.12.2015 31.12.14 в національній валюті 463,0 94,0 в іноземній валюті Разом 463,0 94,0 Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100) (Пояснення 5.5 (тис грн) на 31.12.2015 на 31.12.2014 Сировина і матеріали 1211 1148 Паливо 8 3 Купівельні напівфабрикати 53 34 Будівельні матеріали 3 3 Запасні частини 144 145 Малоцінні та швидкозношувані предмети 1612 1644 Готова продукція 716 484 Незавершене виробництво 174 147 Разом 3921 3608 Інші розкриття про запаси Балансова вартість запасів: • відображених за чистою вартістю реалізації - немає; • переданих у переробку – немає; • оформлених в заставу - немає. Активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за балансом -відсутня. Запаси, призначені для продажу (товари та готова продукція): - 716 тис.грн. У 2015 році уцінка (дооцінка) запасів не проводилась. Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125) Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 1207,0 тис. грн , на кінець року – 891,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами - відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у 2015 році не нараховувався. Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155) Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 84,0 тис. грн , на кінець – 85,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами -відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у звітному 2015 році не нараховувався. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (Ф1 ряд 1510) у ПАТ «Алмазінструмент» не обліковуються. Класифікація забезпечень станом на 31.12.2015 на 31.12.2014 • Забезпечення на оплату відпусток 381 0 Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду. Сума забезпечення окрім зобов’язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також включає відшкодування видатків за рахунок забезпечення. Протягом звітного періоду здійснено: - збільшення суми додаткових забезпечень в сумі – 381 тис грн; Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500) не рахуються. Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695) Пояснення 5.6 (тис грн) Склад поточних зобов”язань Рядка Балансу Ф1/ 31.12.2015 31.12.2014 Відхилення /+;-/ короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 за товари, роботи,послуги 1615 68 111 (43) розрахунки з бюджетом 1620 164 93 71 розрахунки із страхування 1625 75 200 (125) Розрахунки з оплати праці 1893 226 172 54 аванси отримані та інші зобов’язання 1690 1104 1045 59 Разом 1695 1637 1621 16 Списання товарної кредиторської заборгованості, а також заборгованості за розрахунками в т. ч. перед пов’язаними сторонами, а відповідно, і визнання доходу, звітному періоді не було. 6. Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2). Додаткова інформація про характер доходів та витрат Представлено в форматі, обраному на підставі судження керівництва. Статті доходів та витрат (Ф2 ряд 2000,2050) Пояснення 6.1 (тис грн.) 2015 рік 2014 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7964 7315 Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) (6774) (5689) Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120) Пояснення 6.2 (тис грн.) 2015 рік 2014 рік Дохід від операційної оренди активів Операційна курсова різниця Інші операційні доходи 10273 9145 Разом 10273 9145 Інші операційні витрати (Ф2 ряд 2180) Пояснення 6.3 (тис грн.) 2015 рік 2014 рік Операційна курсова різниця Інші операційні витрати 7853 6551 Разом 7853 6551 Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130) Пояснення 6.4 (тис грн.) 2015 рік 2014 рік 3221 3387 Разом 3221 3387 Витрати на збут (Ф2 ряд 2150) Пояснення 6.5 (тис грн.) 2015 рік 2014 рік 296 315 Разом 296 315 Інші доходи та витрати (Ф2 ряд 2240, 2270) Пояснення 6.7 (тис грн.) 2015 рік 2014 рік Доходи: не операційна курсова різниця Інші доходи 103 12 Витрати: не операційна курсова різниця 9 Інші витрати 11 Податок на прибуток: Розрахунок поточного податку на прибуток (Ряд 1090 i 1500 Ф1) ( ряд 2300 Ф2) Пояснення 6.8 (тис грн.) Поточний податок на прибуток ( дані податкової звітності) 33 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року на кінець звітного року Включено до Звіту про фінансові результати – усього: 33 у тому числі: поточний податок на прибуток 33 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі: поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 7. Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3) Звіт про власний капітал (скорочено «Ф3») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420 Порівняльна інформація Пояснення 7.1 (тис грн.) Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (збиток) Усього 1 2 3 4 5 6 Залишок на 01.01.2014 р. 1000 4909 5909 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2014 рік 0 0 0 413 413 Дооцінка ОЗ 0 0 0 Інші зміни в капіталі за 2014 рік 0 0 0 Відрахування до капіталу Зміни( з урахуванням коригувань) Залишки на 31.12.2014 року 1000 5322 6322 Залишок на 01.01.2015 р. 1000 5322 6322 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2015 рік 0 0 0 152 152 Дооцінка ОЗ 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі за 2015 рік 0 0 Відрахування до капіталу Зміни( з урахуванням коригувань) Залишки на 31.12.2015 року 1000 5474 6474 Статутний капітал Товариства Публічне акціонерне товариство «Алмазінструмент» (надалі –«Товариство») є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту». (скорочено «Алмазінструмент») Публічне акціонерне товариство „Алмазінструмент” перейменоване з Відкритого акціонерного товариства „Алмазінструмент” відповідно прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну типу Акціонерного товариства згідно протоколу позачергових зборів акціонерів №1 від 19.03.2012 року. Відкрите акціонерне товариство „Алмазінструмент” створене згідно з наказом Мінмашпрому України шляхом перетворення державного підприємства Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту в процесі корпоратизації у відкрите акціонерне товариство „Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”, а також відповідно до Указу президента України «Про приватизацію державного майна». Статутний капітал Публічного акціонерного товариства „Алмазінструмент” сформований у відповідності до Установчих документів та законодавчих актів України. Станом на 31.12.2015 року Статутний капітал внесений у повному обсязі, складає – 1000100,00 грн (Один мільйон сто гривень) і поділений на 20002000 (Двадцять мільйонів дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю – 0,05 грн. (н’ять копійок).. Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Державне майно та кредитні кошти у сформованому статутному капіталі відсутні. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейованих акцій Товариство не має. Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Вилучений та неоплачений капітал відсутні. Потенційних простих акцій немає. Резервний капітал Товариством не створено резервний капітал... - Інші зміни у власному капіталі не відбулися. Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо управління Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації прибутку, забезпечення фінансового розвитку Товариства. Основні політики управління капіталом полягають у: - оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками використання; - забезпечення максимальної прибутковості капіталу, що використовується при передбаченому рівні фінансового ризику; - оптимізації обороту капіталу та іншому. Показники ефективності управління капіталом Товариства Рентабельність власного капіталу /фінансова рентабельність/ - 2,38% Де ROE – рентабельність власного капіталу BKn- власний капітал на початок періоду BKk – власний капітал на кінець періоду. Коефіцієнт фінансового левериджу - 0,31 DR – коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio) CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities) LTL довгострокові зобов’язання (Long Term Liabilities) LC позиковий капітал (Loan Capital) EC власний капітал (Equity Capital) Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу - 0,24 KDR – коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities) LTL (Long Term Liabilities) Cash- грошові кошти та їх еквіваленти ES власний капітал (Equity Capital) 8 Чисті активи Найменування показника Код На 31 грудня 2015 р. На 31 грудня 2014 р. Чисті активи 1495 6474 6322 Чисті активи відповідають вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів перевищує зареєстрований (пайовий) капітал на 5474 тис грн. 9. Розрахунки з пов’язаними сторонами Розміри винагород, виплачених Товариством управлінському персоналу В звітному періоді Товариство здійснювало операції з пов’язаними сторонами, а також оплату праці управлінському персоналу. Ключовий управлінський персонал (голова правління, голова та члени правління Товариства, голова та члени Наглядової ради та ревізійної комісії) отримують винагороди, що включають в себе виплати, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків. Винагороди управлінському персоналу Товариства Пояснення 9.1 (тис грн.) Оплата праці 419 Оплата по середньому заробітку (відрядження) 5 Премії за результатами діяльності Оплата відпустки по календарних днях 8 Доходи в натуральній формі Інші нарахування й компенсації Виплати по закінченню трудової діяльності - Разом 432 Страхові внески з доходів управлінського персоналу 124 Витрати по виплатам основному управлінському персоналу відображені в складі адміністративних витрат. Розрахунки між пов`язаними юридичними особами : Найменування Залишок на 01.01.2015 Обороти за 2015 рік Залишок на 31.12.2015 Дт Кт Дт Кт Дт Кт Місцезнаходження -Україна ТОВ «Промінструмент-Львів» 47678,93 828372,18 832317,34 43733,77 ТОВ «Вір-Промінструмент» 238932,12 238461,80 470,32 ДП «Промінструмент-Київ» 295863,12 1164369,20 1201453,55 258778,77 Тов «Промислова компанія»Промінструмент» 2647,02 118871,70 121518,71 ТОВ «Оптова компанія «Промінструмент» 1408,32 1408,32 . Формування вартості робіт по договорам зі зв’язаними суб’єктами господарювання – резидентами України здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України. На кінець звітного періоду безнадійна заборгованість відсутня Така оцінка проводиться кожного звітного року шляхом перевірки фінансового стану пов’язаної сторони та ринку, на якому вона здійснює діяльність. Виплати управлінському персоналу Ключовий управлінський персонал (голова правління, члени правління Товариства, отримують винагороди, що включають в себе виплати, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків. Штатний розпис ПАТ «Алмазінструмент» затверджується загальними зборами Товариства. Витрати по виплатам основному управлінському персоналу відображені в складі загальновиробничих та адміністративних витрат. Платежі на основі акцій на підставі рішень загальних зборів акціонерів в звітному періоді не нараховувались. 10. Операційні сегменти На основі аналізу джерел і характеру ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства та прибутку, що відповідає їм, організаційної й управлінської структури, системи внутрішньої звітності для формування даних по сегментах первиною визнана інформація з операційних сегментів - видам діяльності, вторинною - інформація з географічних сегментів. Показники за господарським сегментом Пояснення 10.1 (тис грн.) Найменування показника Доходи звітних сегментів без ПДВ Витрати звітних сегментів Валовий прибуток (збиток) 1 2 3 4 Операційна діяльність звітних сегментів: Від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 7964 6774 1190 у тому числі по договорах з доходом від реалізації більше 10%: Інші 7964 6774 1190 Інша операційна діяльність 10273 7853 2420 Адміністративні витрати 3221 Витрати на збут 296 Разом від операційної діяльності 18237 18144 93 Фінансова діяльність Інші доходи 103 Інші витрати 11 Витрати від участі в капіталі Результат від діяльності сегмента 185 Розшифровка доходів та витрат, наведена вище, відображає дані по операційним сегментам Товариства. Комерційні, адміністративні а також інші доходи та витрати не розподіляються. Показники за географічно-збутовим сегментом Пояснення 10.2 (тис грн.) Найменування показника Росія Україна Польща Німеччина 1 2 3 4 5 Дохід реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 4707 3950 175 30 Балансова вартість активів звітних сегментів 8080 11. Умовні зобов’язання та умовні активи Товариства Умовних зобов’язань та умовних активів у Товариства – немає. 12. Сезонні операції Діяльність Товариства протягом звітного року не підпадає під істотний вплив сезонних або циклічних факторів 13 Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності Фінансово-господарська діяльність Товариства в звітному періоді по відношенню до минулого характеризується основними показниками, наведеними в таблиці. Назва показника КОД Економічна сутність показника на кінець року на початок року 1 2 3 4 5 Показники ліквідності Розмір оборотного капіталу 10 Показує величину власного капіталу, що є джерелом покриття поточних активів 6474 6322 Поточна ліквідність 20 Дозволяє визначити у скільки разів поточні активи перевищують поточні зобов'язання 3,37 3,53 Термінова ліквідність 30 Відображає ліквідність активів на випадок потреби термінового погашення поточних зобов'язань 1,36 0,84 Критична ліквідність 40 Відображає покриття поточних зобов'язань найбільш ліквідними активами, тобто ліквідність активів на випадок необхідності негайного погашення поточних зобов'язань 1,42 1,07 Маневреність оборотного капіталу 50 Відображає частку оборотних коштів, що припадає на запаси, незавершене виробництво і готову продукцію 0,02 0,02 Фінансова стабільність 60 Показує, чи досить у підприємства власних коштів для покриття всіх зобов'язань 0,06 0,23 Фінансова незалежність 70 Відображає частку власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених, а також реінвестованих у його діяльності 0,13 0,12 Маневреність власного капіталу 80 Показує, якою частиною власного капіталу підприємство вільно маневрує, тобто як його частка не вкладена в основні активи, а використовується для фінансування поточної діяльності 0,8 0,76 Коефіцієнт покриття інвестицій 90 Показує частку активів, що втілюють у собі власний капітал і довгострокові зобов'язання 0,8 0,76 Рентабельність 1.Рентабельність інвестицій Прибуток на сумарний капітал 104 Визначає продуктивність усього капіталу підприємства, незалежно від джерел його походження 0,07 0,02 Прибуток на власний капітал 105 Показує рентабельність інвестицій, первісно спрямованих і згодом реінвестованих у підприємство його власника 0,29 0,28 2. Рентабельність продажу 106 Характеризує прибутковість підприємства, показуючи рівень прибутку на кожну гривню обсягу продажу 6,56% 2,18% Показник ділової активності Оборотність активів 107 Показує, скільки разів за аналізований період ті чи інші оборотні активи повертаються до початкової стадії кругообігу, який вони здійснюють 1,28 1,17 Оборотність дебіторської заборгованості 108 Показує, скільки разів протягом періоду обсяги надходжень від реалізації можуть вмістити в собі середній залишок дебіторської заборгованості 3,71 3,6 14. Події після звітної дати Після звітного періоду не відбулося подій які могли б викликати сумнів у функціонуванні ПАТ «Алмазінструмент». 15.Дата затвердження фінансової звітності - Дійсна фінансова звітність підписана 27.02.2015 року від імені керівництва такими посадовими особами: Голова правління ___________________________Семашкевич Г.Я. Головний бухгалтер _________________________Левик О.М.

д/н

д/н

д/н