ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 911 740 0 0 911 740
будівлі та споруди 791 723 0 0 791 723
машини та обладнання 118 15 0 0 118 15
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2 2 0 0 2 2
2. Невиробничого призначення: 520 494 0 0 494 520
будівлі та споруди 520 494 0 0 520 494
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1431 1234 0 0 1431 1234
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) : на балансi П АТ "Алмазiнструмент" числяться будiвлi та споруди за первинною вартiстю 6547 тис.грн. ступень зносу яких становить 81% , ступень використання 100% ; машини та обладнання за первинною вартiстю 7184 тис грн. ступень зносу яких становить 99,8% ,ступень використання 100% ; транспортнi засоби за первинною вартiстю146тис.грн. ступень зносу яких становить100% , ступень використання 100%; iншi основнi засоби за первинною вартiстю848 тис.грн.ступень зносу яких становить 99,6% , ступень використання 100%. Суттевих змiн у вартосi основних засобiв немає. Обмежень у користуваннi основними засобами на протязi року не виникало. Термiн користування основних засобiв - безстроковий , хоча часто термiн використання основних засобiв перевищує термiн корисного використання. Машин , обладнання та транспортних засобiв невиробничого призначення немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6448 6474
Статутний капітал (тис.грн.) 1000 1000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1000 1000
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5448 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5448 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5474 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5474 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.