ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФІРМА “Кронос”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 25665835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1478, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 279/4, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФІРМА “Кронос” ліцензія Аудиторської палати України № 001478 від 27.03.1996р. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001р. №1478 03022 Київ, вул.Васильківська,30 офіс 2.404. тел./факс: 531 97 45 (44,46) Основні відомості про аудиторську фірму «Кронос»: Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма “Кронос” Індивідуальний код: 21444899 Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос» Індивідуальний код філії: 25665835 Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за № 1478 від 26 січня 2001 року , видане згідно рішення № 98 Аудиторської палати України від 26.01.2001 р , дія якого подовжена до 26 листопада 2020року. Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту , виданого на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 24.12.2014р. № 304/4 Директор КФ МПП АФ «Кронос» -Аудитор Вуколова Ольга Олександрівна: Сертифікат аудитора серії А № 000642 від 25.01.1996р, чинний до 25.01.2020 року. Аудитор – керівник групи Салдан Галина Романівна Сертифікат аудитора серії А № 004618 від 30.03.2001р, чинний до 30.03.2020 року. Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31 грудня 2016 року та за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року. 1.Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 2.Вступний параграф Основні відомості про емітента: Повна назва Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту » Код ЄДРПОУ 00222284 Організаційно-правова форма 234, акціонерне товариство відкритого типу створене на основі державних підприємств Адреса 79024, м.Львів, Львівської обл., вул. Богдана Хмельницького,116 Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, дата його видачі, орган, що видав Виконавчим комітетом львівської міської ради від 06.01.1995р Виписка ААВ №477889 від 26.03.2012р. Телефон (8 03245) 5-21-04 Поточні рахунки В АТ «Райфайзен Банк Аваль» м.Київ (МФО 380805) № 26003413197 Основні види діяльності 23.91 виробництво алмазних виробів Чисельність працівників 68 працівників Філії Відсутні Емітенту 23.04.2012 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 332/1/11 від 20.06.2011 року. Емісія акцій у 2016 році не проводилась. Вид акцій-прості іменні, номінальною вартістю-0.05 грн., кількість-20002000, сумарна номінальна вартість випуску – 1000000 грн., що відповідає розміру статутного фонду. Форма випуску акцій – документарна. Сертифікати акцій на руки акціонерам не видавались. Станом на 31.12.2016 року особами, що володіють більш ніж 10% акцій Емітента є: Дві фізичні особи, громадяни України – Цесарський А.М.- 24.14%, Волошан Є.С.- 24.14% , та ТОВ «Торгово-промислова компанія «Схід» - 15.6%. Відомості про реєстратора Реєстр власників цінних паперів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» веде ТОВ «ФІНАСТА» (Код ЄДРПОУ 34762675, ліцензія АЄ № 263230 від 28.08.2013р.). Нами, у відповідності до договору про проведення аудиту від 15.02.2017р. №2/0/2017 проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (надалі - ПАТ „ Алмазінструмент”), яка складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, що включає фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України: - Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2016р. ( Форма №1 ); - Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2016 рік ( Форма №2 ); - Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік ( за прямим методом ) ( Форма №3 ); - Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік ( Форма №4 ), - Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2016 р. Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при її складанні., а саме Міжнародні стандарти фінансової звітності ( МСФЗ ). Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог МП(С)БО визначило облікову політику. Облікова політика затверджена Наказом «Про облікову політику. Впродовж 2016 року суттєві зміни в облікову політику не вносились. Важливими аспектами облікової політики є такі її положення: • Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів:. • Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. • Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на збут. Аналіз співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) запасів у товаристві є нижчою, ніж чиста вартість реалізації. Встановлений обліковою політикою метод оцінки вибуття запасів – метод ідентифікованої собівартості. • Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми заборгованості. • Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані з їх отриманням. • Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтною) вартістю. Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). Сумнівна дебіторська заборгованість віднесена на витрати періоду. Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток. • Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально була проведена господарська операція, реалізована продукція або замовник отримав послугу у повному обсязі. • Витрати також відображаються за методом нарахування. • До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій звітності у складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у капіталі . Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та фінансові результати підприємства. Аудитором проаналізовано правильність визнання, методи оцінки та класифікацію активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку товариства. Аудитор визнає в цілому правильність класифікації і оцінки активів та зобов’язань в бухгалтерському обліку за винятком деяких несуттєвих невідповідностей. Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні документи товариства. 3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 4. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, видання 2015р., прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №338/8 від 26.01.2017р. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 5. Висловлення безумовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» станом на 31 грудня 2016 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 6. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Перевірена аудитором фінансова звітність є частиною річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ). Емітентом в складі цієї інформації розкривається інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також у складі особливої інформації розкривається інформація щодо подій, що визначені в статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». У відповідності з МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів», аудитор висловлює думку щодо: а) відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України; б) наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»); в) виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; г) стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства та думка аудитора щодо забезпечення безперервності діяльності. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства». Станом на 31.12.2016 року чисті активи товариства дорівнюють 6448 тис.грн. Ця сума перевищує вартість статутного капіталу на 5448 тис. грн., що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства». 6.2. Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Аудитором була проведена перевірка проекту річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ) на предмет виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності з МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”. В складі цієї інформації була проведена перевірка «Звіту про корпоративне управління» на відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», а також перевірка особливої інформації щодо розкриття інформації щодо подій, що визначені в статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПАТ в 2016 році відбувалися такі події, інформація про які розкрита в складі особливої інформації згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»: • Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій(особлива інформація від 15.03.2016р) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у проекті річної регулярної інформації, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ). Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 6.3. Виконання значних правочинів Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до здійснення значних правочинів. Нами також була отримана інформація щодо здійснення Товариством правочинів, які б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів. Виконання значних правочинів (коли ринкова вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, складає 10 чи більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) здійснюється у відповідності до статті 70 розділу XIII Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI зі змінами. 6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне: Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник Емітента не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Емітента, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. Керівництво ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Емітента. Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок , що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління Емітента відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Інша допоміжна інформація: Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ “ Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту ” внаслідок шахрайства. Аудиторами не виявлено невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства. Підпис аудитора, що проводив перевірку Аудитор ТОВ АФ «Кронос» Салдан Г.Р. Сертифікат аудитора № 004618 Від 30.03.2001р., чинний до 30.03.2020 року. Директор ТОВ АФ «Кронос» О.О. Вуколова Сертифікат аудитора № 000642 від 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року . Дата аудиторського висновку: 31.03.2017р. Адреса аудитора Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
д/н
д/н
д/н