ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 1 415 120 0000000852
3. Дата проведення державної реєстрації 06.01.1995
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 1000100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 67
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.91 - Виробництво абразивних виробів

23.91 - Виробництво абразивних виробів

23.91 - Виробництво абразивних виробів

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26003413197
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок 26004412993