ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ за ЄДРПОУ 00222284
Територія   за КОАТУУ 4610137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво абразивних виробів за КВЕД 23.91
Середня кількість працівників1 68    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон Б.Хмельницького , 116, м.Львiв, Личаківський, Львiвська область, 79024, Україна, (032)2320633
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 265 265
Основні засоби: 1010 911 740
первісна вартість 1011 12220 11737
знос 1012 11309 10997
Інвестиційна нерухомість: 1015 520 494
первісна вартість 1016 2988 2988
знос 1017 2468 2494
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1696 1499
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3921 3983
Виробничі запаси 1101 3031 2647
Незавершене виробництво 1102 174 161
Готова продукція 1103 716 1175
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 891 769
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
937 1033
з бюджетом 1135 118 46
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85 73
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 463 289
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 463 289
Витрати майбутніх періодів 1170 381 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 6796 6193
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 8492 7692

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5474 5448
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 6474 6448
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 68 452
за розрахунками з бюджетом 1620 164 184
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 75 59
за розрахунками з оплати праці 1630 226 232
за одержаними авансами 1635 77 2
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 381 165
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1027 150
Усього за розділом IІІ 1695 2018 1244
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 8492 7692

Примітки: Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському балансі за станом на 31.12.2016 р. Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках. Звіт про власний капітал (скорочено «ЗВК») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420. Звіт про рух грошових коштів (скорочено «ЗРГК») пояснює рядки балансу №1165 Порівняльна інформація Пояснення 5.1 (тис грн) Актив Код рядка 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи 1000 Нематеріальні активи первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 265 265 265 Основні засоби 1010 740 911 1400 первісна вартість 1011 11737 12220 12430 знос 1012 10997 11309 11030 Інвестиційна нерухомість 1015 494 520 546 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 2988 2988 2988 Знос інвестиційної нерухомості 1017 2494 2468 2442 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 1499 1696 2211 II. Оборотні активи 1100 3608 Запаси 3983 3921 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 769 891 1207 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 622 за виданими авансами 1033 937 з бюджетом 1135 46 118 117 у тому числі з податку на прибуток 1136 112 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 73 85 84 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 289 463 94 Витрати майбутніх періодів 1170 381 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 6193 6796 5732 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 7692 8492 7943 Пасив Код рядка 31.12.16 31.12.15 31.12.14 1 2 3 4 5 I. Власний капітал 1400 Зареєстрований капітал 1000 1000 1000 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5448 5474 5322 Неоплачений капітал 1425 Вилучений капітал 1430 Усього за розділом I 1495 6448 6474 6322 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 Відстрочені податкові зобов'язання Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов'язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600 Короткострокові кредити банків - Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - - товари, роботи, послуги 1615 452 68 111 розрахунками з бюджетом 1620 184 164 93 розрахунками зі страхування 1625 59 75 200 розрахунками з оплати праці 1630 232 226 172 Поточна заборгованість за одержаними авансами 1635 2 77 61 Інші поточні зобов'язання 1690 315 1408 984 Усього за розділом IІІ 1695 1244 2018 1621 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс 1900 7692 8492 7943 Основні засоби та капітальні інвестиції Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за вирахуванням накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на МСФЗ спеціальною комісією було визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно МСФЗ 1). На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2016 році справедлива вартість основних засобів не зазнала суттєвих змін. Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2016 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою політикою Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів Товариства. На дату звітного періоду зобов’язань щодо придбання основних засобів у Товариства немає. Обмеження права власності на основні засоби які передані у заставу для забезпечення зобов'язань у пов`язаного Товариства станом на 31.12.2016року становлять 12,2% вартості активів Основні засоби(Ф1ряд 1010,1011,1012,1015,1016,1017) Пояснення 5.2 (тис грн) рупи основних засобів Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Малоцінні необоротні мат.активи Інгі основні засоби Інвестиційна нерухомість Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Первісна вартість: Первісна вартість на 01 січня 2016р. 3583 7785 156 295 393 8 2988 15208 Придбання за 2016 р. 181 181 Дооцінка, уцінка за 2016р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2016 р. 24 601 10 19 10 664 Інші зміни за 2016р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Первісна вартість на 31 грудня 2016р. 3559 7184 146 276 564 8 2988 14725 Накопичена амортизація: Знос на 01 січня 2016р. 2792 7667 156 295 391 8 2468 13777 Дооціка, уцінка за 2016р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2016 р. 15 601 10 19 10 0 0 655 Нараховано амортизації за 2016р. 59 103 181 26 369 Знос на 31 грудня 2016р. 2836 7169 146 276 562 8 2494 13491 Залишкова вартість Залишкова вартість на 01 січня 2016р. 791 118 0 0 2 0 520 1431 Залишкова вартість на 31 грудня 2016р. 723 15 0 0 2 0 494 1234 Інші розкриття про основні засоби: • - основні засоби,одержані за фінансовою орендою: немає • - вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду: немає. • вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності - немає • вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів – 1037 тис.грн. • залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – немає • залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- немає. • вартість основних засобів повністю з амортизованих - 8378 тис.грн • основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає. • вартість основних засобів, призначених для продажу - немає • залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій - немає • вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування - немає • вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає • знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - немає • вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - немає Права користування майном. Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі юридичних прав, закріплених Державним Актом на право оренди земельної ділянки. Оскільки Товариство не контролює актив та не отримує економічні вигоди цей актив не визнаний у нематеріальним активом. Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується. Незавершені капітальні інвестиції на початок та кінець звітного періоду складають суму 265 тис грн та 265,0 тис грн відповідно. В звітному періоді (2016 рік) сума капітальних інвестицій склала – 181,0 тис.грн. у тому числі: - придбання необоротних матеріальних активів - 181, 0 тис.грн; Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035) не обліковується. Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165) Пояснення 5.4 (тис грн) 31.12.2016 31.12.15 в національній валюті 289,0 463,0 в іноземній валюті Разом 289,0 463,0 Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100) (Пояснення 5.5 (тис грн) на 31.12.2016 на 31.12.2015 Сировина і матеріали 1043 1211 Паливо 5 8 Купівельні напівфабрикати 32 53 Будівельні матеріали 3 3 Запасні частини 129,0 144 Малоцінні та швидкозношувані предмети 1435 1612 Готова продукція 1175 716 Незавершене виробництво 161 174 Разом 3983 3921 Інші розкриття про запаси Балансова вартість запасів: • відображених за чистою вартістю реалізації - немає; • переданих у переробку – немає; • оформлених в заставу - немає. Активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за балансом -відсутня. Запаси, призначені для продажу (товари та готова продукція): - 1175 тис.грн. У 2016 році уцінка (дооцінка) запасів не проводилась. Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125) Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 891,0 тис. грн , на кінець року – 769,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами - відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у 2016 році не нараховувався. Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155) Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 85,0 тис. грн , на кінець – 735,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами -відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у звітному 2016 році не нараховувався. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (Ф1 ряд 1510) у ПАТ «Алмазінструмент» не обліковуються. Класифікація забезпечень станом на 31.12.2016 на 31.12.2015 • Забезпечення на оплату відпусток 166 381 Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду. Сума забезпечення окрім зобов’язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також включає відшкодування видатків за рахунок забезпечення. Протягом звітного періоду відбулись використання відпусток тому на кінець року сума забезпечень зменшилась. Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500) не рахуються. Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695) Пояснення 5.6 (тис грн) Склад поточних зобов”язань Рядка Балансу Ф1/ 31.12.2016 31.12.2015 Відхилення /+;-/ короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 за товари, роботи,послуги 1615 452 68 (43) розрахунки з бюджетом 1620 184 164 71 розрахунки із страхування 1625 59 75 (125) Розрахунки з оплати праці 1893 232 226 54 аванси отримані та інші зобов’язання 1690 152 1104 59 Разом 1695 1079 1637 16 Списання товарної кредиторської заборгованості, а також заборгованості за розрахунками в т. ч. перед пов’язаними сторонами, а відповідно, і визнання доходу, звітному періоді не було.


Керівник

 

(підпис)

Семашкевич Галина Якимівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Левик Ольга Миколаївна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.