ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ за ЄДРПОУ 00222284

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7616 7964
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6900 ) ( 6774 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
716 1190
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6473 10273
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4170 ) ( 3221 )
Витрати на збут 2150 ( 305 ) ( 296 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3022 ) ( 7853 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 93
 збиток 2195 ( 308 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 301 103
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 8 ) ( 11 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 185
 збиток 2295 ( 15 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 -33
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 152
 збиток 2355 ( 26 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -26 152

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 6098 5268
Витрати на оплату праці 2505 3549 2950
Відрахування на соціальні заходи 2510 732 828
Амортизація 2515 369 508
Інші операційні витрати 2520 2183 1788
Разом 2550 12931 11342

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 20002000 20002000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20002000 20002000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01 0.01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.01 0.01
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: . Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2). Додаткова інформація про характер доходів та витрат Представлено в форматі, обраному на підставі судження керівництва. Статті доходів та витрат (Ф2 ряд 2000,2050) Пояснення 6.1 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7616 7964 Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) (6900) (6774) Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120) Пояснення 6.2 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Дохід від операційної оренди активів Операційна курсова різниця Інші операційні доходи 6473 10273 Разом 6473 10273 Інші операційні витрати (Ф2 ряд 2180) Пояснення 6.3 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Операційна курсова різниця Інші операційні витрати 3022 7853 Разом 3022 7853 Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130) Пояснення 6.4 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік 4170 3221 Разом 4170 3221 Витрати на збут (Ф2 ряд 2150) Пояснення 6.5 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік 305 296 Разом 305 296 Інші доходи та витрати (Ф2 ряд 2240, 2270) Пояснення 6.7 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Доходи: не операційна курсова різниця Інші доходи 301 103 Витрати: не операційна курсова різниця Інші витрати 8 11 Податок на прибуток: Розрахунок поточного податку на прибуток (Ряд 1090 i 1500 Ф1) ( ряд 2300 Ф2) Пояснення 6.8 (тис грн.) Поточний податок на прибуток ( дані податкової звітності) 11 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року на кінець звітного року Включено до Звіту про фінансові результати – усього: 11 у тому числі: поточний податок на прибуток 11 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі: поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань


Керівник

 

(підпис)

Семашкевич Галина Якимівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Левик Ольга Миколаївна