ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» Пояснювальна записка (Примітки) до фінансової звітності за 2016 рік. ЗМІСТ № розділу Зміст приміток Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.2016 р. 1 Загальні відомості про Товариство 2 Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності 3 Суттєві положення Облікової політики 4 Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення 5 Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) 6 Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2). 7 Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3) 8 Чисті активи 9 Розрахунки з пов’язаними сторонами. Розміри винагород, виплачених Товариством управлінському персоналу 10 Примітки до форми №3 Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік 11 Операційні сегменти 12 Умовні зобов’язання та умовні активи 13 Сезонні операції 14 Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності 15 Події після звітної дати 16 Дата затвердження фінансової звітності Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2016 року Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (надалі – Товариство) станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»). При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: • вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; • прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; • інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності; • підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. Керівництво також несе відповідальність за: • створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи внутрішнього контролю; • ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; • ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; • застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; • виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. Від імені керівництва: Голова Правління Семашкевич Г.Я. Головний бухгалтер Левик О.М. 1. Загальні відомості про Товариство Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» засноване відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних актів України. Товариство зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 9 вересня 1993 року за основним державним номером 094966, зміни внесені 25.06.2007 року. Повне найменування Товариства: українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»; Скорочене найменування Товариства: українською мовою – ПАТ «Алмазінструмент»; Організаційно – правова форма – акціонерне товариство Держава реєстрації товариства – Україна Місцезнаходження Товариства: 79024 м.Львів, вул..Б.Хмельницького,б.116 Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00222284 Дата проведення державної реєстрації Товариства: 6 січня 1995 року Офіційна сторінка в Інтернеті на якій доступна інформація про Товариство: almazinstrument.at.ua 1.1.Статутний капітал Товариства Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 1000 тис. грн. Нерозподілений прибуток на 01.01.2016р. Становить 5474 тис.грн.; на 31.12.2016р. Дорiвнює 5448 тис. грн. Статутний капітал поділений на 20002000 штук простих іменних акцій. Станом на 31.12.2016 року особами, що володіють більш ніж 10% акцій Емітента є: Дві фізичні особи, громадяни України –Цесарський А.М., Волошан О., та ТОВ «Торгово-промислова компанія «Схід». Відомості про реєстратора Реєстр власників цінних паперів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» веде ТОВ «ФІНАСТА» (Код ЄДРПОУ 34762675, ліцензія АЄ № 263230 від 28.08.2013р..). 1.2.Органи управління, контролю й аудиту Товариства та їх склад на кінець звітного року Органами управління Товариства є: Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради – Кугай В.І. Правління Товариства: Голова правління – Семашкевич Г.Я.; Ревізійна комісія Товариства:Голова ревізійної комісії - Задорожна В.О. 1.3.Мета та основні види діяльності Товариства Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. В 2016 році ПАТ «Алмазінструмент» продовжувало впроваджувати системний підхід у стратегічному розвитку шляхом підготовки функціональних стратегій Товариства, з метою забезпечення виконання строкових стратегічних цілей і захисту довгого та середньострокових бізнес-планів. Діяльність ПАТ «Алмазінструмент» здійснюється по двох основних напрямках: • проектування нових моделей алмазних виробів • виробництво алмазних виробів 1.4.Ключові об'єкти робіт Товариства Основними покупцями алмазних виробів Товариства у 2016 році є підприємства України та Росії. В 2016 році середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства склала 70 осіб. Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду – 68 осіб. Відособлені підрозділи За станом на 31 грудня 2016 року у ПАТ «Алмазінструмент» відсутні структурні підрозділи. 1.5.Види діяльності, ліцензії та свідоцтва Статутом Товариства визначені наступні види діяльності: • виробництво абразивних виробів (виробництво штучних алмазів, абразивних матеріалів та інструменту з них, твердих матеріалів, нестандартного обладнання для потреб народного господарства, оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля ними); • виготовлення та реалізація металорізальних, вимірювальних та інших інструментів виробничого призначення, технологічної оснастки, будівельних та огороджувальних матеріалів, офісного та електрообладнання, засобів обчислювальної техніки, хімічних речовин, засобів вимірювання та контролю, іншої продукції виробничого призначення, виробництво та реалізація якої не заборонена чинним законодавством. 1.6.Перелік ліцензій, сертифікатів і дозволів Види діяльності які проводить ПАТ «Алмазінструмент» не підлягають ліцензуванню. Спеціальні дозволи відсутні. 1.7 Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство У 2016 році Товариство здійснювало свою виробничу діяльність в умовах сучасного політичного та економічного стану держави, який характеризувався кризовими явищами, в тому числі в сфері виробництва. Національний банк України, серед інших мiр, вводив певні обмеження на купівлю іноземної валюти на мiжбанкiвському ринку та ввів обов’язковий продаж іноземної валюти, що спонукало Товариство нести додаткові витрати, пов’язані з обов’язковим продажем і придбанням валюти для виконання своїх обов’язків в іноземній валюті. Крім політичних та економічних чинників, великою мірою на діяльність Товариства впливає те, що податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати неоднозначне тлумачення та дуже часто змінюється. Незважаючи на вищезазначене, керівництво Товариства зробило все можливе, щоб підприємство працювало стабільно та отримувало прибуток. Подальший економічний розвиток Товариства значною мірою залежить вiд ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, митній, юридичній, регулятивній та полiтичнiй сферах. Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства, але вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної роботи та розвитку. Чисельність штатних працівників: на 31.12.2015 р. – 70 чол. На 31.12.2016р. – 68 чол. 2. Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності Концептуальна основа фінансової звітності (а) Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок та припущень у відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення, безперервності діяльності що і при підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за період, що закінчився 31 грудня 2016 року. Фінансова звітність ПАТ «Алмазінструмент» за 2016 рік складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що діяли станом на 31.12.2016 року та оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України (http//www.minfin.gov.ua/). Зазначені МСФЗ також включають всі діючі стандарти бухгалтерського обліку (МСБУ-IAS) а також інтерпретації, затверджені Комітетом по інтерпретаціям міжнародної фінансової звітності. Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок та припущень у відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення, безперервності діяльності, що і при підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за період, що закінчився 31 грудня 2015 року. Фінансова звітність за МСФЗ складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством, шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікацій статей з метою достовірного подання інформації згідно з принципами МСФЗ. (b) Компоненти фінансового звіту, функціональна валюта та валюта звітності Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , фінансова звітність складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2016 року та закінчується 31 грудня 2016 року в такому складі: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма №1; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма №2; - Звіт про рух грошових коштів - Форма №3; - Звіт про власний капітал - Форма №4; - Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примітки ) до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2016р». Функціональною валютою Товариства та валютою подання звітності є національна валюта Україна – Гривня. Усі форми фінансової звітності заповненні у тисячах гривень ( тис. грн.). Показники розділу IY Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ф №2 наведені в гривнях с копійками. При обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті, застосовувався курс відповідної валюти, встановлений Національним банком України на дату здійснення операції або на дату отримання авансу. Грошові кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебіторська заборгованості в іноземній валюті відображені в бухгалтерській звітності в сумах, вирахуваних на підставі офіційного курсу, установленого Національним банком України по видам валют станом на 31 грудня 2016 року. Дана фінансова звітність є звітністю загального призначення. Рішення про оприлюднення фінансової звітності прийнято 27 лютого 2017 року керівництвом Товариства. 3 Суттєві положення Облікової політики (a) Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та грошові кошти на банківських рахунках. (b) Основні засоби Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1). У відповідності до облікової політики в майбутньому збільшення вартості об’єкту основного засобу внаслідок переоцінки відображається в додатковому капіталі. Оцінку ліквідаційної вартості об’єктів, які є повністю зношеними за чинними нормами амортизації, але використовуються і відповідають критеріям визнання активу, за обліковою політикою здійснюється спеціальною комісією Товариства раз на рік, і відображається у складі додаткового капіталу. Під час реалізації об’єкта основного засобу сума дооцінки цього об’єкту списується з додаткового капіталу і включається до нерозподіленого прибутку (збитку). Якщо складові об’єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони можуть обліковуватись окремо. Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів: Групи строки використання (років) земельні ділянки немає капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15 Будівлі 20 споруди передавальні пристрої 15 машини та обладнання 5 2 електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми транспортні засоби 5 інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 інші основні засоби 12 Основні засоби, які ще не були введені в експлуатацію, включають фактичні витрати, що були понесенні на їх придбання (створення). Основні засоби, які на дату звітності не введені в експлуатацію, не амортизуються © фінансові інвестиції Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. (d) Запаси Запаси оцінюють за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Транспортно-заготівельні витрати узагальнюються на окремому субрахунку. Сума таких транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані у виробництві, реалізовані, безоплатно передані тощо) у звітному місяці. Залишок транспортно-заготівельних витрат, облік яких ведеться на окремих субрахунках, включається до відповідної статті запасів балансу підприємства. Чиста вартість можливої реалізації це попередньо оцінена ціна продажу у ході звичайної господарської діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення робіт по даному об’єкту та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх фактичної собівартості визначається за методом ідентифікованої собівартості. Собівартість реалізації товарів визначається за методом роздрібних цін. При продажу запасів їх балансова вартість визнається як операційні витрати в періоді, в якому визнається відповідний дохід. € Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми заборгованості. Сумнівна дебіторська заборгованість відображається в складі витрат періоду. (f) Кредити та позики Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані з їх отриманням. (g) Кредиторська заборгованість Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю. Довгострокові забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток. Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). (h) Доходи Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді коли реально було відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі. (i) Витрати Витрати відображаються за методом нарахування. (g) Податок на прибуток До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій звітності у складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у складі капіталу. Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється Законодавством України. Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню. Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. (к) Резерви Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» резерв визнається в бухгалтерському обліку, якщо Товариство має поточне зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, погашення цього зобов’язання є вірогідним та може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов’язання. До складу Резервів, що обліковуються Товариством згідно облікової політики включаються: • зобов'язання по оплаті відпусток працівникам Товариства; • резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, роботи (послуги). (l) Інвентаризація: Терміни проведення інвентаризації майна та зобов'язань встановлюються наказом у відповідності Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014року № 879 і становлять, для: - сировини, основних та допоміжних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин, незавершеного виробництва, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованостей - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік; - основних засобів, МШП, спецодягу - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік; - грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік . (м) Застосування нових стандартів та інтерпретацій з 01 січня 2017 року. Зміни до МСБО та МСФЗ, що набули чинності після 01.01. 2017 р. Документ Дата прийняття Стислий опис суті змін Внесені зміни в МСФЗ МСБО 7 / IAS 7 Disclosure Initiative «Звіт про рух грошових коштів» 01.01.2017 р. Розкриття розширеної інформації про «фін діяльність» кредиторську заборгованість, (як грошову, так і не грошову) та звіряння залишків зобов’язань, що виникли в рамках фінансової діяльності на початок і кінець року. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. МСФЗ 12 / IFRS 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» Якщо частка участі в дочірньому, спільному, або асоційованому підприємстві класифікується як утримувана для продажу (або розподілу на користь власників) чи елемент припиненої діяльності, то в примітках має розкриватися вся необхідна за МСФЗ 12 інформація. МСБО 12 / IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses «Податок на прибуток». 01.01.2017 р. Визнання відстроченого податкового активу за переоціненими статтями в разі невизнання переоцінки в податковому обліку. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. МСФЗ 2 / IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions «Платіж на основі акцій». 01.01.2018 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має МСФЗ 10 / IFRS 10 та МСБО 28 / IAS 28 Sales or Contributions of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture «Інвестиції в асоційовані підприємства» ще не визначена Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має Нові стандарти МСФЗ МСФЗ 15 / IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers «Виручка по договорах з покупцями» 01.01.2018 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. МСФЗ 9 / IFRS 9 Financial Instruments «Фінансові інструменти» 01.01.2018 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. ФЗ 16 / IFRS 16 Leases «Оренда» 01.01.2019 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має. Інформація, розкрита в Фінансовому звіті Товариства за 2016 рік, ґрунтується на стандартах, які були прийняті та набрали чинність станом на 31 грудня 2016 р. Стандарти, які вступлять в силу з 01 січня 2017 року розглядаються керівництвом та застосовуватимуться із дня набрання чинності, оскільки зміни до МСБО та МСФЗ, що набудуть чинності після 01.01.2017 року не мають суттєвого впливу на суми відображені в даному фінансовому звіті. 4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення Товариство робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовий звітності. Розрахунки та судження постійно оцінюються i базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Товариства також використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики. Професійні судження, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: • Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що Товариство буде продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення ґрунтується на поточних намірах, фінансовому стані Компанії та комплексу заходів, які приймаються керівництвом для подальшого стабільного функціонування Товариства. • Інфляційний вплив. Керівництво розрахувало кумулятивний індекс інфляції за період, який складається з останніх трьох років, включаючи звітний (2014-2016 р.). Для розрахунку застосовувався індекс інфляції, оприлюднений Державною статистикою України. На дату складання фінансової звітності за 2016 рік кумулятивний індекс інфляції дорівнює 101,2%. Пункт 3 МСБО 29 передбачає, що стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Для визначення показника гіперінфляції керівництвом також було зроблено аналіз економічного середовища в Україні за показниками передбаченими стандартом, але не обмежуючись. На підставі професійного судження керівництвом Товариства прийнято рішення фінансову звітність на інфляційний вплив не проводити. • Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів а також знецінення основних засобів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційної програми Товариства. • Судження щодо дебіторської заборгованості. Іноді спостережні дані, необхідні для попередньої оцінки суми збитку від зменшення корисності фінансового активу, можуть бути обмеженими або не повністю відповідними поточним обставинам. Розраховуючи резерв сумнівної дебіторської заборгованості, Керівництво Товариства керується аналізом платоспроможності конкретних дебіторів. Управлінський персонал ПАТ «Алмазінструмент» розкриває інформацію про судові справи з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за якими Товариство залучене відповідачем, як Поручитель. Товариство виступило поручителем перед банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов`язань, які випливають з кредитних договорів укладених пов`яаними з ПАТ «Алмазінструмент» сторонами. Заставлена вартість майна станом на 31.12.2016 року становить 12,2% вартості активів. Станом на 31.12.2016 року розгляд справ триває. Керівні органи Правління ПАТ «Алмазінструмент» висловлюють впевненість користувачам фінансової звітності про те, що негативні рішення Суду для Товариства не вплинуть на його функціонування в майбутньому, оскільки 12.2 % активів Товариства не становлять суттєвого значення у вартості чистих активів Товариства. Крім того, юристи Товариства висловлюють впевненість про позитивне рішення Суду для ПАТ «Алмазінструмент», оскільки зобов`язання перед банком повинно бути погашене Кредитором. 5. Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс) Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському балансі за станом на 31.12.2016 р. Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках. Звіт про власний капітал (скорочено «ЗВК») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420. Звіт про рух грошових коштів (скорочено «ЗРГК») пояснює рядки балансу №1165 Порівняльна інформація Пояснення 5.1 (тис грн) Актив Код рядка 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи 1000 Нематеріальні активи первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 265 265 265 Основні засоби 1010 740 911 1400 первісна вартість 1011 11737 12220 12430 знос 1012 10997 11309 11030 Інвестиційна нерухомість 1015 494 520 546 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 2988 2988 2988 Знос інвестиційної нерухомості 1017 2494 2468 2442 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 1499 1696 2211 II. Оборотні активи 1100 3608 Запаси 3983 3921 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 769 891 1207 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 622 за виданими авансами 1033 937 з бюджетом 1135 46 118 117 у тому числі з податку на прибуток 1136 112 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 73 85 84 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 289 463 94 Витрати майбутніх періодів 1170 381 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 6193 6796 5732 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 7692 8492 7943 Пасив Код рядка 31.12.16 31.12.15 31.12.14 1 2 3 4 5 I. Власний капітал 1400 Зареєстрований капітал 1000 1000 1000 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5448 5474 5322 Неоплачений капітал 1425 Вилучений капітал 1430 Усього за розділом I 1495 6448 6474 6322 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 Відстрочені податкові зобов'язання Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов'язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600 Короткострокові кредити банків - Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - - товари, роботи, послуги 1615 452 68 111 розрахунками з бюджетом 1620 184 164 93 розрахунками зі страхування 1625 59 75 200 розрахунками з оплати праці 1630 232 226 172 Поточна заборгованість за одержаними авансами 1635 2 77 61 Інші поточні зобов'язання 1690 315 1408 984 Усього за розділом IІІ 1695 1244 2018 1621 ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс 1900 7692 8492 7943 Основні засоби та капітальні інвестиції Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за вирахуванням накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на МСФЗ спеціальною комісією було визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно МСФЗ 1). На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2016 році справедлива вартість основних засобів не зазнала суттєвих змін. Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2016 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою політикою Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів Товариства. На дату звітного періоду зобов’язань щодо придбання основних засобів у Товариства немає. Обмеження права власності на основні засоби які передані у заставу для забезпечення зобов'язань у пов`язаного Товариства станом на 31.12.2016року становлять 12,2% вартості активів Основні засоби(Ф1ряд 1010,1011,1012,1015,1016,1017) Пояснення 5.2 (тис грн) рупи основних засобів Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Малоцінні необоротні мат.активи Інгі основні засоби Інвестиційна нерухомість Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Первісна вартість: Первісна вартість на 01 січня 2016р. 3583 7785 156 295 393 8 2988 15208 Придбання за 2016 р. 181 181 Дооцінка, уцінка за 2016р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2016 р. 24 601 10 19 10 664 Інші зміни за 2016р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Первісна вартість на 31 грудня 2016р. 3559 7184 146 276 564 8 2988 14725 Накопичена амортизація: Знос на 01 січня 2016р. 2792 7667 156 295 391 8 2468 13777 Дооціка, уцінка за 2016р. 0 0 0 0 0 0 0 0 Вибуло за 2016 р. 15 601 10 19 10 0 0 655 Нараховано амортизації за 2016р. 59 103 181 26 369 Знос на 31 грудня 2016р. 2836 7169 146 276 562 8 2494 13491 Залишкова вартість Залишкова вартість на 01 січня 2016р. 791 118 0 0 2 0 520 1431 Залишкова вартість на 31 грудня 2016р. 723 15 0 0 2 0 494 1234 Інші розкриття про основні засоби: • - основні засоби,одержані за фінансовою орендою: немає • - вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду: немає. • вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності - немає • вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів – 1037 тис.грн. • залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – немає • залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- немає. • вартість основних засобів повністю з амортизованих - 8378 тис.грн • основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає. • вартість основних засобів, призначених для продажу - немає • залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій - немає • вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування - немає • вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає • знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - немає • вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - немає Права користування майном. Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі юридичних прав, закріплених Державним Актом на право оренди земельної ділянки. Оскільки Товариство не контролює актив та не отримує економічні вигоди цей актив не визнаний у нематеріальним активом. Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується. Незавершені капітальні інвестиції на початок та кінець звітного періоду складають суму 265 тис грн та 265,0 тис грн відповідно. В звітному періоді (2016 рік) сума капітальних інвестицій склала – 181,0 тис.грн. у тому числі: - придбання необоротних матеріальних активів - 181, 0 тис.грн; Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035) не обліковується. Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165) Пояснення 5.4 (тис грн) 31.12.2016 31.12.15 в національній валюті 289,0 463,0 в іноземній валюті Разом 289,0 463,0 Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100) (Пояснення 5.5 (тис грн) на 31.12.2016 на 31.12.2015 Сировина і матеріали 1043 1211 Паливо 5 8 Купівельні напівфабрикати 32 53 Будівельні матеріали 3 3 Запасні частини 129,0 144 Малоцінні та швидкозношувані предмети 1435 1612 Готова продукція 1175 716 Незавершене виробництво 161 174 Разом 3983 3921 Інші розкриття про запаси Балансова вартість запасів: • відображених за чистою вартістю реалізації - немає; • переданих у переробку – немає; • оформлених в заставу - немає. Активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за балансом -відсутня. Запаси, призначені для продажу (товари та готова продукція): - 1175 тис.грн. У 2016 році уцінка (дооцінка) запасів не проводилась. Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125) Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 891,0 тис. грн , на кінець року – 769,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами - відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у 2016 році не нараховувався. Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155) Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 85,0 тис. грн , на кінець – 735,0 тис грн. Заборгованість з пов’язаними сторонами -відсутня. Безнадійна заборгованість не списувалась. Резерв сумнівних боргів у звітному 2016 році не нараховувався. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (Ф1 ряд 1510) у ПАТ «Алмазінструмент» не обліковуються. Класифікація забезпечень станом на 31.12.2016 на 31.12.2015 • Забезпечення на оплату відпусток 165 381 Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду. Сума забезпечення окрім зобов’язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також включає відшкодування видатків за рахунок забезпечення. Протягом звітного періоду відбулись використання відпусток тому на кінець року сума забезпечень зменшилась. Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500) не рахуються. Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695) Пояснення 5.6 (тис грн) Склад поточних зобов”язань Рядка Балансу Ф1/ 31.12.2016 31.12.2015 Відхилення /+;-/ короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 за товари, роботи,послуги 1615 452 68 (43) розрахунки з бюджетом 1620 184 164 71 розрахунки із страхування 1625 59 75 (125) Розрахунки з оплати праці 1893 232 226 54 аванси отримані та інші зобов’язання 1690 152 1104 59 Разом 1695 1079 1637 16 Списання товарної кредиторської заборгованості, а також заборгованості за розрахунками в т. ч. перед пов’язаними сторонами, а відповідно, і визнання доходу, звітному періоді не було. 6. Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2). Додаткова інформація про характер доходів та витрат Представлено в форматі, обраному на підставі судження керівництва. Статті доходів та витрат (Ф2 ряд 2000,2050) Пояснення 6.1 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7616 7964 Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) (6900) (6774) Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120) Пояснення 6.2 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Інші операційні доходи 6473 10273 Разом 6473 10273 Інші операційні витрати (Ф2 ряд 2180) Пояснення 6.3 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Інші операційні витрати 3022 7853 Разом 3022 7853 Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130) Пояснення 6.4 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік 4170 3221 Разом 4170 3221 Витрати на збут (Ф2 ряд 2150) Пояснення 6.5 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік 305 296 Разом 305 296 Інші доходи та витрати (Ф2 ряд 2240, 2270) Пояснення 6.7 (тис грн.) 2016 рік 2015 рік Доходи: не операційна курсова різниця Інші доходи 301 103 Витрати: не операційна курсова різниця Інші витрати 8 11 Податок на прибуток: Розрахунок поточного податку на прибуток (Ряд 1090 i 1500 Ф1) ( ряд 2300 Ф2) Пояснення 6.8 (тис грн.) Поточний податок на прибуток ( дані податкової звітності) 11 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року на кінець звітного року Включено до Звіту про фінансові результати – усього: 11 у тому числі: поточний податок на прибуток 11 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі: поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 7. Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №4) Звіт про власний капітал (скорочено «Ф3») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420 Порівняльна інформація Пояснення 7.1 (тис грн.) Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (збиток) Усього 1 2 3 4 5 6 Залишок на 01.01.2015 р. 1000 5322 6322 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2015 рік 0 0 0 152 152 Дооцінка ОЗ 0 0 0 Інші зміни в капіталі за 2015 рік 0 0 0 Відрахування до капіталу Зміни( з урахуванням коригувань) 152 152 Залишки на 31.12.2015 року 1000 5474 6474 Залишок на 01.01.2016 р. 1000 5474 6474 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2016 рік 0 0 0 -26 -26 Дооцінка ОЗ 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі за 2016 рік 0 0 Відрахування до капіталу Зміни( з урахуванням коригувань) -26 -26 Залишки на 31.12.2016 року 1000 5448 6448 Статутний капітал Товариства Публічне акціонерне товариство «Алмазінструмент» (надалі –«Товариство») є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту». (скорочено «Алмазінструмент») Публічне акціонерне товариство „Алмазінструмент” перейменоване з Відкритого акціонерного товариства „Алмазінструмент” відповідно прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну типу Акціонерного товариства згідно протоколу позачергових зборів акціонерів №1 від 19.03.2012 року. Відкрите акціонерне товариство „Алмазінструмент” створене згідно з наказом Мінмашпрому України шляхом перетворення державного підприємства Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту в процесі корпоратизації у відкрите акціонерне товариство „Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”, а також відповідно до Указу президента України «Про приватизацію державного майна». Статутний капітал Публічного акціонерного товариства „Алмазінструмент” сформований у відповідності до Установчих документів та законодавчих актів України. Станом на 31.12.2016 року Статутний капітал внесений у повному обсязі, складає – 1000100,00 грн (Один мільйон сто гривень) і поділений на 20002000 (Двадцять мільйонів дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю – 0,05 грн. (н’ять копійок).. Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Державне майно та кредитні кошти у сформованому статутному капіталі відсутні. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейованих акцій Товариство не має. Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Вилучений та неоплачений капітал відсутні. Потенційних простих акцій немає. Резервний капітал Товариством не створено резервний капітал… - Інші зміни у власному капіталі не відбулися. Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом. Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо управління Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації прибутку, забезпечення фінансового розвитку Товариства. Основні політики управління капіталом полягають у: - оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками використання; - забезпечення максимальної прибутковості капіталу, що використовується при передбаченому рівні фінансового ризику; - оптимізації обороту капіталу та іншому. Показники ефективності управління капіталом Товариства Рентабельність власного капіталу /фінансова рентабельність/ - (0,4%) Де ROE – рентабельність власного капіталу BKn- власний капітал на початок періоду BKk – власний капітал на кінець періоду. Коефіцієнт фінансового левериджу - 0,19 DR – коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio) CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities) LTL довгострокові зобов’язання (Long Term Liabilities) LC позиковий капітал (Loan Capital) EC власний капітал (Equity Capital) Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу - 0,15 KDR – коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities) LTL (Long Term Liabilities) Cash- грошові кошти та їх еквіваленти ES власний капітал (Equity Capital) 8 Чисті активи Найменування показника Код На 31 грудня 2016 р. На 31 грудня 2015 р. Чисті активи 1495 6448 6474 Чисті активи відповідають вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів перевищує зареєстрований (пайовий) капітал на 5448 тис грн. 9. Розрахунки з пов’язаними сторонами Розміри винагород, виплачених Товариством управлінському персоналу В звітному періоді Товариство здійснювало операції з пов’язаними сторонами, а також оплату праці управлінському персоналу. Ключовий управлінський персонал (голова правління, голова та члени правління Товариства, голова та члени Наглядової ради та ревізійної комісії) отримують винагороди, що включають в себе виплати, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків. Винагороди управлінському персоналу Товариства Пояснення 9.1 (тис грн.) Оплата праці 949 Оплата по середньому заробітку (відрядження) 124 Премії за результатами діяльності 399 Оплата відпустки по календарних днях 190 Доходи в натуральній формі Інші нарахування й компенсації 708 Виплати по закінченню трудової діяльності - Разом 2370 Страхові внески з доходів управлінського персоналу 899 Витрати по виплатам основному управлінському персоналу відображені в складі адміністративних витрат. Розрахунки між пов`язаними юридичними особами : Найменування Залишок на 01.01.2016 Обороти за 2016 рік Залишок на 31.12.2016 Дт Кт Дт Кт Дт Кт Місцезнаходження -Україна ТОВ «Промінструмент-Львів» 47678,93 828372,18 832317,34 43733,77 ТОВ «Вір-Промінструмент» 238932,12 238461,80 470,32 ДП «Промінструмент-Київ» 295863,12 1164369,20 1201453,55 258778,77 Тов «Промислова компанія»Промінструмент» 2647,02 118871,70 121518,71 ТОВ «Оптова компанія «Промінструмент» 1408,32 1408,32 . Формування вартості робіт по договорам зі зв’язаними суб’єктами господарювання – резидентами України здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України. На кінець звітного періоду безнадійна заборгованість відсутня Така оцінка проводиться кожного звітного року шляхом перевірки фінансового стану пов’язаної сторони та ринку, на якому вона здійснює діяльність. Виплати управлінському персоналу Ключовий управлінський персонал (голова правління, члени правління Товариства, отримують винагороди, що включають в себе виплати, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків. Штатний розпис ПАТ «Алмазінструмент» затверджується загальними зборами Товариства. Витрати по виплатам основному управлінському персоналу відображені в складі загальновиробничих та адміністративних витрат. Платежі на основі акцій на підставі рішень загальних зборів акціонерів в звітному періоді не нараховувались. 10. Примітки до форми №3 Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошові потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi.. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Грошовi кошти Товариства на 31.12.2016р. Складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в іноземній валюті, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 289 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 289 тис. грн.; в іноземній валюті – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – мінус 174 тис.грн. Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -0 тис. грн. (видаток). Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на початок року становить 463 тис. грн. , а на кінець року 289 тис.грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» немає. 11.Операційні сегменти На основі аналізу джерел і характеру ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства та прибутку, що відповідає їм, організаційної й управлінської структури, системи внутрішньої звітності для формування даних по сегментах первиною визнана інформація з операційних сегментів - видам діяльності, вторинною - інформація з географічних сегментів. Показники за господарським сегментом Пояснення 10.1 (тис грн.) Найменування показника Доходи звітних сегментів без ПДВ Витрати звітних сегментів Валовий прибуток (збиток) 1 2 3 4 Операційна діяльність звітних сегментів: Від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 7616 6900 716 у тому числі по договорах з доходом від реалізації більше 10%: Інші 7616 6900 716 Інша операційна діяльність 6473 7497 -1024 Адміністративні витрати 4170 Витрати на збут 305 Разом від операційної діяльності 14089 14397 (308) Фінансова діяльність Інші доходи 301 Інші витрати 8 Витрати від участі в капіталі Результат від діяльності сегмента -15 Розшифровка доходів та витрат, наведена вище, відображає дані по операційним сегментам Товариства. Комерційні, адміністративні а також інші доходи та витрати не розподіляються. Показники за географічно-збутовим сегментом Пояснення 10.2 (тис грн.) Найменування показника Росія Україна Польща Інші 1 2 3 4 5 Дохід реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 4534.1 2572.5 59.2 450 Балансова вартість активів звітних сегментів 4579.3 2598.2 59.8 454.5 12.Умовні зобов’язання та умовні активи Товариства Умовних зобов’язань та умовних активів у Товариства – немає. 13. Сезонні операції Діяльність Товариства протягом звітного року не підпадає під істотний вплив сезонних або циклічних факторів 14.Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності Фінансово-господарська діяльність Товариства в звітному періоді по відношенню до минулого характеризується основними показниками, наведеними в таблиці. Назва показника КОД Економічна сутність показника на кінець року на початок року 1 2 3 4 5 Показники ліквідності Розмір оборотного капіталу 10 Показує величину власного капіталу, що є джерелом покриття поточних активів 6448 6474 Поточна ліквідність 20 Дозволяє визначити у скільки разів поточні активи перевищують поточні зобов'язання 4,98 3,37 Термінова ліквідність 30 Відображає ліквідність активів на випадок потреби термінового погашення поточних зобов'язань 1,78 1,36 Критична ліквідність 40 Відображає покриття поточних зобов'язань найбільш ліквідними активами, тобто ліквідність активів на випадок необхідності негайного погашення поточних зобов'язань 1,85 1,42 Маневреність оборотного капіталу 50 Відображає частку оборотних коштів, що припадає на запаси, незавершене виробництво і готову продукцію 0,64 0,02 Фінансова стабільність 60 Показує, чи досить у підприємства власних коштів для покриття всіх зобов'язань 0,23 0,23 Фінансова незалежність 70 Відображає частку власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених, а також реінвестованих у його діяльності 0,13 0,13 Маневреність власного капіталу 80 Показує, якою частиною власного капіталу підприємство вільно маневрує, тобто як його частка не вкладена в основні активи, а використовується для фінансування поточної діяльності 0,64 0,8 Коефіцієнт покриття інвестицій 90 Показує частку активів, що втілюють у собі власний капітал і довгострокові зобов'язання 0,23 0,8 Рентабельність 1.Рентабельність інвестицій Прибуток на сумарний капітал 104 Визначає продуктивність усього капіталу підприємства, незалежно від джерел його походження 0,00 0,07 Прибуток на власний капітал 105 Показує рентабельність інвестицій, первісно спрямованих і згодом реінвестованих у підприємство його власника -0,004 0,28 2. Рентабельність продажу 106 Характеризує прибутковість підприємства, показуючи рівень прибутку на кожну гривню обсягу продажу -0,34% 6,56% Показник ділової активності Оборотність активів 107 Показує, скільки разів за аналізований період ті чи інші оборотні активи повертаються до початкової стадії кругообігу, який вони здійснюють 1,01 1,28 Оборотність дебіторської заборгованості 108 Показує, скільки разів протягом періоду обсяги надходжень від реалізації можуть вмістити в собі середній залишок дебіторської заборгованості 0,3 3,6 15. Події після звітної дати Після звітного періоду не відбулося подій які могли б викликати сумнів у функціонуванні ПАТ «Алмазінструмент». 16.Дата затвердження фінансової звітності - Дійсна фінансова звітність підписана 27.02.2017 року від імені керівництва такими посадовими особами: Голова правління ___________________________Семашкевич Г.Я. Головний бухгалтер _________________________Левик О.М.

д/н

д/н

д/н