ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗIВ I АЛМАЗНОГО IНСТРУМЕНТУ за ЄДРПОУ 00222284

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 0 0 5474 0 0 6474
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 0 0 5474 0 0 6474
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -26 0 0 -26
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -26 0 0 -26
Залишок на кінець року 4300 1000 0 0 0 5448 0 0 6448

Примітки: Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №4) Звіт про власний капітал (скорочено «Ф3») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420 Порівняльна інформація Пояснення 7.1 (тис грн.) Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (збиток) Усього 1 2 3 4 5 6 Залишок на 01.01.2015 р. 1000 5322 6322 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2015 рік 0 0 0 152 152 Дооцінка ОЗ 0 0 0 Інші зміни в капіталі за 2015 рік 0 0 0 Відрахування до капіталу Зміни( з урахуванням коригувань) Залишки на 31.12.2015 року 1000 5474 6474 Залишок на 01.01.2016 р. 1000 5474 6474 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2016 рік 0 0 0 -26 -26 Дооцінка ОЗ 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі за 2015 рік 0 0 Відрахування до капіталу Зміни( з урахуванням коригувань) Залишки на 31.12.2016 року 1000 5448 6448 Статутний капітал Товариства Публічне акціонерне товариство «Алмазінструмент» (надалі –«Товариство») є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту». (скорочено «Алмазінструмент») Публічне акціонерне товариство „Алмазінструмент” перейменоване з Відкритого акціонерного товариства „Алмазінструмент” відповідно прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну типу Акціонерного товариства згідно протоколу позачергових зборів акціонерів №1 від 19.03.2012 року. Відкрите акціонерне товариство „Алмазінструмент” створене згідно з наказом Мінмашпрому України шляхом перетворення державного підприємства Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту в процесі корпоратизації у відкрите акціонерне товариство „Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”, а також відповідно до Указу президента України «Про приватизацію державного майна». Статутний капітал Публічного акціонерного товариства „Алмазінструмент” сформований у відповідності до Установчих документів та законодавчих актів України. Станом на 31.12.2016 року Статутний капітал внесений у повному обсязі, складає – 1000100,00 грн (Один мільйон сто гривень) і поділений на 20002000 (Двадцять мільйонів дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю – 0,05 грн. (н’ять копійок).. Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Державне майно та кредитні кошти у сформованому статутному капіталі відсутні. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейованих акцій Товариство не має. Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Вилучений та неоплачений капітал відсутні. Потенційних простих акцій немає. Резервний капітал Товариством не створено резервний капітал… - Інші зміни у власному капіталі не відбулися. Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом. Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо управління Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації прибутку, забезпечення фінансового розвитку Товариства. Основні політики управління капіталом полягають у: - оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками використання; - забезпечення максимальної прибутковості капіталу, що використовується при передбаченому рівні фінансового ризику; - оптимізації обороту капіталу та іншому. Показники ефективності управління капіталом Товариства Рентабельність власного капіталу /фінансова рентабельність/ - (0,4%) Де ROE – рентабельність власного капіталу BKn- власний капітал на початок періоду BKk – власний капітал на кінець періоду. Коефіцієнт фінансового левериджу - 0,19 DR – коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio) CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities) LTL довгострокові зобов’язання (Long Term Liabilities) LC позиковий капітал (Loan Capital) EC власний капітал (Equity Capital) Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу - 0,15 KDR – коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities) LTL (Long Term Liabilities) Cash- грошові кошти та їх еквіваленти ES власний капітал (Equity Capital)


Керівник

 

(підпис)

Семашкевич Галина Якимівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Левик Ольга Миколаївна